สมัครเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมการผลิต “Professional Freelance Journalism for Television (PFJT)” (ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ)

Final

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับทุน จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อดำเนิน โครงการฝึกอบรมการผลิต “Professional Freelance Journalism for Television (PFJT)”  (ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ) จำนวน 20 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มทักษะด้วยโครงการ ฝึกอบรมการผลิต “Professional Freelance Journalism for Television (PFJT)” (ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ) ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อโทรทัศน์ และผู้ที่เคยประกอบวิชาชีพด้านสื่อโทรทัศน์ และได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างจากสถานีโทรทัศน์และการปิดตัวลงของสถานีโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในสถานีโทรทัศน์ วิธีการและกระบวนการผลิตในการนำเสนอเนื้อหาข่าวสาระหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในรูปแบและสไตล์ใหม่คือ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับชม และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการทำให้ข่าวโทรทัศน์ หรือ คลิปวิดีโอ รวมทั้ง การ Live Streaming ผ่านสื่อโซเซียล ที่นำเสนอออกมานั้น มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ

สำหรับผู้รับทุนโครงการฝึกอบรมการผลิต “Professional Freelance Journalism for Television (PFJT)” (ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ) จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564  ณ โรงแรม Vic3 Bangkok (สนามเป้า)

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงเรียนเชิญมายังองค์กรของท่านร่วมส่งผู้สื่อข่าว ช่างภาพ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองบรรณาธิการข่าว จำนวน 1-2 คน  เพื่อสมัครเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมการผลิต “Professional Freelance Journalism for Television (PFJT)” (ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ) โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรมการผลิต “Professional Freelance Journalism for Television (PFJT)” (ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ) ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564*

กำหนดการ

“โครงการฝึกอบรมการผลิต Professional Freelance Journalism for Television (PFJT) ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ

 วิทยากรวันที่ 1-3 : Nick McGrath

Professional Freelance Journalism Experience / Founder & Educator – Bangkok Photography Workshops

ตารางอบรมวันที่ 1 ช่วงเช้า : 09.00-12.00

DAY 1 Morning – Introduction to Workshop Multimedia Examples Discuss work flow for creating Multimedia Basic Audio and Camera Techniques. Discuss each pre-prepared story idea .

 

Possible content to be included:

– Different format for social media multiplatform

– The use of Narrative, Subtitle, Caption for digital video

 

ตอนเช้า – บทนำเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยน(อภิปราย)ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานสำหรับการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียแบบพื้นฐานเกี่ยวกับเสียงและเทคนิคภาพ การอภิปรายจะทำให้ตั้งต้นเริ่มแนวคิดเรื่องราวได้

 

เนื้อหาประกอบด้วย(หากเป็นไปได้):

– รูปแบบ ลักษณะและความแตกต่างของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

– การใช้การบรรยาย คำบรรยาย คำจำกัดความ(คำอธิบาย) สำหรับวิดีโอดิจิทัล


ตารางอบรมวันที่ 1 ช่วงบ่าย
: 13.30-21.00

Afternoon – Student Field Work

Possible content to be included:

– Include practical practice on camera shooting

– How to conduct different styles of interview: frontal for digital , tv style

– How to shoot hand-held effectively

ภาคบ่าย – ปฏิบัติภาคสนาม

เนื้อหาประกอบด้วย(หากเป็นไปได้):

– ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ

– วิธีนำเข้าสู่เรื่องราวรูปแบบต่าง ๆ: การเปิดหน้าสไตล์ดิจิทัลทีวี

– วิธีการถ่ายภาพด้วยมืออย่างมีประสิทธิภาพ


ตารางอบรมวันที่ 2 ช่วงเช้า
: 09.00-12.00

DAY 2 Morning – Check student progress – work on any issues and basic problem solving วันที่ 2 ตอนเช้า – ทบทวนความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมในประเด็นต่าง ๆ และการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน


ตารางอบรมวันที่ 2 ช่วงบ่าย
: 13.30-21.00

Afternoon- Student Field Work Editing

Possible content to be included:

– How to approach strangers

– Research for engaging video content

 

ช่วงบ่าย – การแก้ไขงานภาคสนามของนักเรียน

เนื้อหาประกอบด้วย(หากเป็นไปได้):

– วิธีเข้าหาแหล่งข้อมูลบุคคลที่ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้า

– ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้วิดีโอน่าสนใจมาประกอบ

 

ตารางอบรมวันที่ 3 ช่วงเช้า : 09.00-12.00

DAY 3 Morning- Finalizing the editing of Multi- Media Project Afternoon- Viewing and Presentation of Multi- Media Project

Because of the time constraints, we have decided on 3 possible formats for finalized multi-media projects for consideration.

1. 30 sec video – subtitle text narrative, no voice over. Use stylized text for branding and stylized transitions, camera techniques.

2. On Air style. Television

3. Documentary style include subject interview, B roll and audio.

วันที่ 3 ตอนเช้า – ตรวจสอบแก้ไขชิ้นงานมัลติมีเดีย /ภาคบ่าย – นำเสนอผลงาน

 

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา เราจึงตัดสินใจเลือกรูปแบบ 3 แบบที่เป็นไปได้สำหรับโครงการฯ เพื่อให้พิจารณา ได้แก่

1. รูปแบบวิดีโอ 30 วินาที – การบรรยายด้วยข้อความ ไม่มีลงเสียงบรรยาย ใช้เทคนิคสร้างข้อความอย่างสร้างสรรค์ การเปลี่ยนเชื่อมต่อภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพและมุมกล้อง

2. รูปแบบสำหรับการออกอากาศ

3. รูปแบบสารคดี ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบ B-roll และรูปแบบสารคดีเสียง


ตารางอบรมวันที่ 3 ช่วงบ่าย
: 13.30-21.00

Afternoon-  Presentation ภาคบ่าย – นำเสนอผลงานจบเข้าสู่ กระบวนการอภิปรายเพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และวิธีที่จะปรับปรุงชุดทักษะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเส้นทางอาชีพของผู้เข้าร่วมแต่ละคนต่อไป

 

วิทยากรวันที่ 4 :  1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ  อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และ Instructor / Mentor : ที่ คิด I เล่า I ถ่าย I ตัด : เคลียร์ชัดๆ เรื่อง Video Content

2.ผศ.ดร.จารุวัฒน์  หนูทอง อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และ DaVinci Resolve Certified Trainer at Blackmagic Design 

ตารางอบรมวันที่ 4 : 09.00-21.00

All Day – Smart News Smart Multi-platform

Smart News…Smart multi-Skill

– Storytelling / Content creator

(ทักษะโปรดักชั่นแบบมืออาชีพ multi-platform)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ใบสมัครเข้ารับทุน PFJT
  2. กำหนดการอบรมโครงการ PFJT รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

หรือสมัครได้ทางออนไลน์ แสกนQR Code

PFJT2021

แท็ก คำค้นหา