ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

หมวด

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

 

คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่สมาชิก
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

1. คุณสมบัติสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ

1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่
1.1.1  นักสื่อสารมวลชนที่มีตำแหน่งและ/หรือรายได้ประจำและมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.1.2 ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระประโยชน์ต่อสาธารณะ    ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.1.3 ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 แต่พ้นจากตำแหน่งมาไม่เกิน 1 ปี โดยมิได้ถูกวินิจฉัย
โดยองค์กรวิชาชีพ ว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

1.2 วิสามัญสมาชิก ได้แก่
1.2.1 ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปี โดยมิได้ถูก    วินิจฉัยว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
1.2.2 ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระประโยชน์ผ่านสื่ออื่น

 

2. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

2.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

2.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

2.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

2.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

2.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

2.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

2.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

2.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

2.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

2.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม

2.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

2.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

แท็ก คำค้นหา

หมวด