กกต.รับรอง74ส.ว.สรรหา สนช.ติดกลุ่ม 8คน คนดังหลุดโผเพียบ

กกต.รับรอง 74 ส.ว.สรรหาแล้ว คนดังติดโผน้อย มีออดีต สมาชิกสนช. ได้รับการสรรหาจำนวน 8 คนกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : รายชื่อ ส.ว. สรรหา 74 คน มีดังนี้

1.พันโทกมล ประจวบเหมาะ 2.รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 3.พลตำรวจตรีเกริก กัลยาณมิตร 4.พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์5.นายคำนูน สิทธิสมาน 6.นายจารึก อนุพงษ์ 7.นายจำนงค์ สวมประคำ 8.นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 9.นายชลิต แก้วจินดา 10.นายโชติรัส ชวนิชย์ 11.นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ 12.พลอากาศเอกณพฤษภ์ มัณฑะจิตร 13.พลเรือเอกณรงค์ ยุทธวงศ์ 14. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ 15. นานตวง อันทะไชย 16. นายถาวร ลีนุตพงษ์ 17. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต 18. รองศาสตราทัศนา บุญทอง19. นางทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ 20. นายธนู กุลชล 21. นายธวัช บวรวนิชยกูร 22. นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์ 23. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน24. นายบุญชัย โชควัฒนา 25. นายประสงค์ นุรักษ์ 26. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช 27. นายประสาร มฤคพิทักษ์ 28. หม่อมราชวงศ์วงศ์ปรียนันทนา รังสิต 29. รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ 30. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ 31. นายพิชัย อุตมาภินันท์32. นายพิเชต สุนทรพิพิธ 33. ศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ 34. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 35. นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์ 36. ร้อยโท ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก 37. นายมณเฑียร บุญตัน 38. พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี 39. นายยุวดี นิ่มสมบุญ 40. นายรสสุคนธ์ ภูริเดช 41. นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ 42. นายเกรียงไกร ลือกิจวัฒนะ 43. นายไรน่าน อรุณรังศี 44. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวาณิช 45. นายวรวุฒิ โรจนพาณิช 46. นายวรินทร์ เทียมจรัส 47. นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม 48. นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ 49. นายวิทวัส บุญญสถิต 50. ศาสตราจารย์ภิชานวิระ มาวิจักขณ์ 51. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ 52. นายแวดือราแม มะมิงจิ 53. นายสงคราม ชื่นภิบาล 54. พันตำรวจเอกสนธยา แสงเภา 55. นายสมชาย แสวงการ 56. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ 57. นายสมัคร เชาวภานันท์ 58. ศาสตราจารย์สุกัญญา สุดบรรทัด 59. พลโทสุจินดา สุทธิพงศ์ 60. พลตำรวจตรีสุเทพ สุขสงวน 61. พลตำรวจเอกสันทร ซ้ายขวัญ 62. นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ 63. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 64. พลเรือเอกสุรศักดิ์ ศรีอรุณ 65. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ 66. นายอนันต์ วรธิติพงศ์ 67. นายอนุรักษ์ นิยมเวช 68. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย 69. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 70. รองศาสตราจารย์อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ 71. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ 72. พลตำรวจเอก อำนวย เพชรศิริ 73. นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์

74. นางอุไร คุณานันทกุล

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 10:20:00

แท็ก คำค้นหา