คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 12

หมวด

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 12

(วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 – เดือนตุลาคม 2565)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 12-1

1.นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นายกสมาคม

2.นายสุปัน รักเชื้อ นักจัดรายการ FM 96.50 อุปนายก

3. นางสมฤดี ยี่ทอง สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เลขาธิการ

4. นายชัยนันต์ สันติวาสะ บมจ.อสมท เหรัญญิก

5.นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นักจัดรายการ FM 90.50 นายทะเบียน

6.นายโกศล สงเนียม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ปฎิคม

7.น.ส.อัญชนก แข็งแรง วิทยุครอบครัวข่าว ประชาสัมพันธ์

8.นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน นักจัดรายการ FM 100.5 กรรมการ

9.นายเชิดชาย มากบำรุง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรรมการ

10.นายจักรเพชร กุนทอง สถานีโทรทัศน์ GMM 25 กรรมการ

11.นายศักดา จิวธิยากูล สำนักข่าว INN กรรมการ
รายนามคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าวฯ สมาคมฯ

(วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 – เดือนตุลาคม 2565)

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรรมสมาคมฯ
1. นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9 (2557-2559) และ สมัยที่ 10 (2559-2561)

2. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง สื่อมวลชนอาวุโส

3.นายวิสุทธิ์ คมวัชพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 7 (2553-2555) และ สมัยที่ 8 (2555-2557)

4. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช กรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส

5. นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 7 (2553) – สมัยที่ 11(ต.ค.2563)

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 12_0

แท็ก คำค้นหา

หมวด