คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 10

หมวด

ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริหาร สมัยที่ 10

ประจำปี  17 กันยายน 2559 – 17 กันยายน 2561

          ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ ตามข้อบังคับหมวดที่ 3 ข้อที่ 13 ว่าด้วยการดำเนินกิจการของสมาคมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายเทพชัย หย่อง สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี                            นายกสมาคม
 2. นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อุปนายก
 3. นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เลขาธิการ
 4. นางสาวนนท์สมร ศานติวงศ์สกุล สถานีโทรทัศน์ True 4 U รองเลขาธิการ
 5. นางสาวฐิตารีย์ สายสว่าง ททบ.5 เหรัญญิก
 6. นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม นายทะเบียน
 7. นายบุญเลิศ ศุภประภาวณิชย์               สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี                            ปฎิคม
 8. นายเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์            สถานีโทรทัศน์ช่อง 8                               ประชาสัมพันธ์
 9. นางสาวพิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์          สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3                   กรรมการ
 10. นางสาวอัญชนก แข็งแรง วิทยุครอบครัวข่าวส.ท.ร. F.M. 106 MHz. กรรมการ
 11. นายชัยอนันต์ สันติวาสะ บมจ.อสมท กรรมการ
 12. นายณัฐพงศ์ พรหมเพชร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรรมการ
 13. นางสาวจิตฤดี บรรเทาพิษ สถานีโทรทัศน์ True 4 U                        กรรมการ
 14. นางสาวนพรัตน์ ชูโสด สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น กรรมการ
 15. นายวีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร               สถานีโทรทัศน์ช่อง one                           กรรมการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2559

ภาพกรรมการ

ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

 

          ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555) แล้วนั้น ใน ข้อ 4 ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประธาน กรรมการและเลขานุการ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธาน
 2. นายพิภพ พานิชภักดิ์ กรรมการ
 3. นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน กรรมการ
 4. นายอิทธิพันธ์ บัวทอง กรรมการ
 5. นายเชิดชาย มากบำรุง กรรมการและเลขานุการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2559

ภาพกรรมการจริยธรรม

ประกาศสมาคมฯแต่งตั้งกรรมการสมาคมสมัย 10

ประกาศสมาคมฯแต่งตั้งกรรมการจริยธรรม สมัย 10

แท็ก คำค้นหา

หมวด