ทำข่าวอย่างไร? ไม่ให้ละเมิด”สิทธิเด็ก”

012

ชื่อเรื่อง                  ทำข่าวอย่างไร? ไม่ให้ละเมิด”สิทธิเด็ก”

บรรณาธิการ           สุภาภรณ์  อัษฎมงคล

จัดพิมพ์โดย            สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศ

 

แท็ก คำค้นหา