กำหนดการสัมมนา เรื่อง “ใครอยากเป็นผู้ประกาศยกมือขึ้น”

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “ใครอยากเป็นผู้ประกาศยกมือขึ้น”

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.45 -20.45 น.

ณ ห้อง 11-12A06 ชั้น 12A อาคาร 11

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

———————————————————————————————————

18.45 – 19.00 น.               ลงทะเบียน

19.00 – 19.15 น.               พีธีเปิดการสัมมนา

กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

โดย คุณไพลิน ศรีสะอาด

กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนา การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

19.15 – 20.15 น.              สัมมนาเรื่อง “ใครอยากเป็นผู้ประกาศยกมือขึ้น”

โดยวิทยากรรับเชิญ

คุณพรชนก ฉลาดแย้ม ผู้ประกาศข่าวกีฬา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณเปรมสุดา สันติวัฒนา ผู้ประกาศข่าว ฝน ฟ้า อากาศ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

คุณชลธิชา รอดกันภัย ผู้ประกาศข่าว Media News Channel

ดำเนินรายการ โดย คุณสาวิตรี เลิศหิรัญวณิช

20.15 – 20.30 น.             ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและ  ผู้เข้าร่วมสัมมนา

20.30 – 20.45 น.              พิธีกรกล่าวปิดการสัมมนา มอบของที่ระลึกให้วิทยากรรับเชิญ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

แท็ก คำค้นหา