ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกับ 42 องค์กร จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกับ 42 องค์กร จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกับ 42 องค์กรภาคี กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ในปี 2555 นี้ จึงได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด“รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย” เพื่อตอกย้ำให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักถึงภารกิจที่ต้องทำร่วมกันในการต่อสู้คอร์รัปชั่น เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวสู่สังคมใหม่ ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ คุณมีชัย วีระไวทยะ และการจัดกลุ่มสัมมนาย่อยในประเด็นที่สำคัญของสังคม

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ขอเรียนเชิญร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนากลุ่มย่อย หัวข้อ “ตรวจแถวหมาเฝ้าบ้าน” ซึ่งเป็นการรวมพลังสื่อมวลชน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในฐานะผู้เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยรณรงค์และผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวงจรคอร์รัปชั่น อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อไป

กำหนดการ
“วันต่อต้านคอร์รัปชั่น : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

—————————————

08.00 – 09.30 น.                        ตั้งขบวนแสดงการรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น (บริเวณ Reception Hall)

09.30 – 10.00 น.                        คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น

กล่าวเปิดงาน (ห้อง Grand ball room)

10.00 – 10.30 น.                        การบรรยาย เรื่อง “รวมพลังภาคธุรกิจ ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

โดย ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10.30 – 11.00 น.                        การบรรยาย เรื่อง “รวมพลังผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้เป็นวาระแห่งชาติ”

โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ

11.00 – 11.30 น.                        แถลงการณ์เยาวชนไทย “รวมพลังคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนประเทศ”

11.30 – 13.30 น.                        รับอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น.                        สัมมนากลุ่มย่อย 4 เรื่อง (แบ่งเป็น 4 ห้อง คือ Meeting room 1 – 4)

เสวนากลุ่มย่อย หัวข้อ “รวมพลังภาคประชาชน สู้ด้วยเสียง”
ดำเนินรายการโดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา

เสวนากลุ่มย่อย หัวข้อ “รวมพลังภาคธุรกิจ ริเริ่ม ‘Clean & Clear’ Standards for AEC”
ดำเนินรายการโดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร

เสวนากลุ่มย่อย หัวข้อ “ตรวจแถวหมาเฝ้าบ้าน”
ดำเนินรายการโดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

เสวนากลุ่มย่อย หัวข้อ “จำนำพืชผลการเกษตร”
ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช

15.30 – 16.00 น.                        พักรับประทานอาหารว่าง

16.00 – 16.30 น.                        แถลงข่าว

แท็ก คำค้นหา