“สถาบันอิศรา” เดินหน้าสานภารกิจสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนฯ-สถาบันข่าวอิศรา

006หลังคณะกรรมการฯ มีมติควบรวม ๒ สถาบันเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการบริหารงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น พร้อมตั้ง ‘ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี’ เป็นผู้อำนวยการบริหารกุมบังเหียนสถาบันใหม่ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจเดิมและภารกิจใหม่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน…

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวว่า ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อกำกับดูแลการบริหารงานของ “สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ ส่งเสริมการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชน ขณะเดียวกันสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดตั้ง “ศูนย์ข่าวอิศรา” ซึ่งได้รับการยกระดับเป็น “สถาบันข่าวอิศรา” ในเวลาต่อมา ในรูปแบบการตั้งกองบรรณาธิการข่าวอิสระจากการร่วมมือกันของสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

007ประธานกรรมการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากภารกิจของทั้ง ๒ สถาบัน มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกัน ประกอบกับความซ้ำซ้อนทั้งในด้านบุคลากรและทรัพยากร ดังนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้มีมติเห็นชอบให้ควบรวม ๒ สถาบันเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อใหม่ คือ “สถาบันอิศรา” เพื่อความสะดวกในการบริหารงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยยังคงทำหน้าที่ตามภารกิจเดิมของทั้ง ๒ สถาบัน

นายประสงค์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ยังได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิจากเดิมเป็น “มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” โดยแต่งตั้ง “นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี” เป็น “ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถติดต่อ “สถาบันอิศรา” ได้ที่ ชั้น ๒ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๓๙๐๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๓๙๐๖

แท็ก คำค้นหา