กว่าจะเป็นนักข่าว”สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 7

saifanoi7

 

อาบรมสายฟ้าน้อย7

 

 

อบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่น 7 สร้างสื่อมวลชนรุ่นเยาว์สู่สังคมแบบมีคุณภาพ

 

กรุงเทพฯ 11 ธันวาคม 2552 : บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผสานความร่วมมือสมาคมนักข่าววิทยุ และ โทรทัศน์ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ประจำปี 2552 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 7 ติวเข้ม นิสิตนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สู่ความเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดี บ่มเพาะจรรยาบรรณ เข้าถึงเทคนิค เจาะลึกวิธีการทำงานจากกูรูด้านงานข่าวทั้งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ พร้อมฝึกเข้มปฏิบัติการ ก่อนผงาดสู่โลกการทำงานจริง ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

 

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า ท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน  สื่อมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการตรวจสอบ และคัดกรองข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของสมาคมฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้สื่อมวลชนในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการปฏิรูปสื่ออย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในสายงานวิทยุ และโทรทัศน์  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ในครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนห้องเรียนภาคสนามติวเข้มสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวสู่การ เป็นนักสื่อสารมวลชนคุณภาพ มีจริยธรรม ในอนาคต นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในสถาบันการศึกษา”

 

นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์  และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ทรูจึงให้การสนับสนุนการจัดอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย  ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  เพื่อร่วมเปิดโลกทัศน์การปฏิบัติงานจริงในยุคสังคมสื่อสารไร้พรมแดน  ตลอดจนสร้างความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาก้าวสู่ความเป็นคนข่าวรุ่นใหม่ที่มี คุณภาพ  ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจำนวนทั้ง 60 คน สามารถเพิ่มพูนทักษะ และนำประสบการณ์ รวมทั้งคุณค่าที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้  ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ การดำเนินชีวิตของตนเอง และสร้างสรรค์สังคมโดยรวมให้มีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักสื่อสารมวลชนที่เข้มแข็งของประเทศชาติอีกด้วย

 

ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาทั้ง 60 คน จะได้เรียนรู้และเข้าถึงโลกการสื่อสารยุค 3G พร้อมการดูงานด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ก่อนเดินทางเข้าอบรมฝึกปฏิบัติการด้านงานข่าว อาทิ เทคนิคการคิดประเด็นข่าว การผลิตสารคดีเชิงข่าว เทคนิคการนำเสนอข่าววิทยุและโทรทัศน์ การสื่อความหมายด้วยภาพในข่าวโทรทัศน์ รวมถึงการลงพื้นที่จริงในรูปแบบกลุ่ม และผลิตสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ พร้อมรับฟังคำชี้แนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพโดยตรง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2552 รวมระยะเวลาฝึกอบรม 3 คืน 4 วัน ณ โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

 

“โครงการสายฟ้าน้อย เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และกลุ่มบริษัททรู   เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีที่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ ทดลองปฏิบัติ ตลอดจนสัมผัสประสบการณ์จริงจากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการสื่อสารไร้พรมแดนที่ต้องการการพัฒนาความ สามารถในการเก็บรับ เลือกสรร และเผยแพร่ข้อมูล ทันเหตุการณ์ ในรูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่หลายหลาก เพื่อการเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพรุ่นใหม่ของสังคมไทย” นางสาวเสาวนีย์ กล่าวสรุป

 

ข้อมูลโครงการ “สายฟ้าน้อย”

 

“สายฟ้าน้อย” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจับประเด็นข่าว การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การเขียนข่าวด้านวิทยุ และโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากนักข่าวรุ่นพี่ นอกจากนี้ ยังเปิดเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขัน และทดสอบความสามารถด้านการผลิตผลงานสารคดี เชิงข่าว ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย”  ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แท็ก คำค้นหา