ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ

25 เมษายน 2567

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISM

เรียน     ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ หรือสื่อมวลชนรุ่นใหม่ จากทุกแพลตฟอร์ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.ร่าง-กำหนดการ

2.ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISM
3. แบบสอบถามก่อนเข้าร่วมอบรม

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISM จำนวน 25 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ Re Skill – Up trend – Up Skill  เพิ่มองค์ความรู้ เสริมทักษะที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อปรับตัวให้ทันกับ Media Landscape / Media Ecosystem รวมทั้งเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในกระบวนการผลิตและนำเสนอข่าว-คอนเทนต์ในทุกแพลตฟอร์ม ให้กับผู้สื่อข่าวและช่างภาพหรือสื่อมวลชนรุ่นจากทุกแพลตฟอร์ม ที่มีอายุงาน 3 – 5 ปี เป็นต้นไป  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองหากมีความเปลี่ยนแปลงในวงการทีวีดิจิทัลในอนาคต จะได้มีทักษะความรู้ติดตัว เพื่อไปประกอบอาชีพเป็นผู้สื่อข่าว ช่างภาพ หรือนักสื่อสารมวลชนอิสระได้ ส่วนสตริงเกอร์ และ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จะได้มีข้อต่อรองในเรื่องสิทธิผลประโยชน์ในชิ้นงานในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น จากคุณภาพของผลงานที่ดีขึ้นเมื่อผ่านการอบรมฝีกปฏิบัติทักษะความรู้ใหม่ๆ จากกิจกรรมในโครงการนี้

สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าว หรือสื่อมวลชนรุ่นใหม่จากทุกแพลตฟอร์ม ที่ผ่านมีรายชื่อเข้าร่วมอบรมจะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันพฤหัสบดี 23 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงเรียนเชิญผู้สื่อข่าว ช่างภาพ หรือสื่อมวลชนรุ่นใหม่จากทุกแพลตฟอร์ม สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISM โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อคณะทำงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISM ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการฯ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาในการส่งใบสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISM

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายอิทธิพันธ์ บัวทอง)                                                               (นางสาวนิรมล ประสารสุข)

นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                                                   หัวหน้าโครงการฯ

 

ประสานงานโครงการอบรมฯ      

น.ส. กมลรัตน์ มลธุรัช โทร. 083-0037728

 

คุณสมบัติผู้สมัคร  สื่อมวลชนจากทุกแพลตฟอร์ม (อายุงานตั้งแต่อายุงาน 3 – 5 ปี เป็นต้นไป  )

ช่องทางการส่งใบสมัคร มี 2 ช่องทาง เท่านั้น

1.ส่งเป็นไฟล์ PDF ที่ Email – thaibja@hotmail.com

2.หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link : https://forms.gle/wAtwqzRScnHthjCg9

 

*รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaibja.org หรือ Facebook สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ระยะเวลาการอบรม 4 วัน 3 คืน (ต้องอยู่ครบทุกวัน จนเสร็จสิ้นการอบรม)

หมายเหตุ : ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISM 

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.

ระหว่างวันพฤหัสบดี 23 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

ผู้สนับสนุนโครงการ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดำเนินกิจกรรม : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)……………………………………………………………………………ชื่อเล่น……………..………..

ชื่อหน่วยงาน/องค์กรสังกัด …….……………………………………………..………………………………………………………………….……

ตำแหน่ง………………………………….……………………………………………………… อายุงาน……………….. เดือน /…………….ปี

เบอร์มือถือ……….……………………….…….……..…………. Email: ……………………………….…………………………………………….

ลักษณะงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กรอกรายละเอียดในการ **เข้าพัก / ไม่พัก** เพื่อสะดวกต่อการจัดห้องพัก

(กรุณา ✓  หน้าช่อง เข้าพัก หรือ ไม่เข้าพัก)

 เข้าพัก อยู่ครบตลอดการอบรม

 ไม่พัก ท่านต้องเดินทางมาร่วมอบรมด้วยตนเองตามเวลาที่กำหนดตลอดการอบรม

**ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมตลอดการอบรม**

 

ลงชื่อ……………………….…….…………….                                   ลงชื่อ………………………………..…………….

(………………………………………………………………..)                      (………………………………………………………………..)

ส่งเอกสาร : ว/ด/ป………………………………………..                ตำแหน่ง……………………………………………………………

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                         โทรศัพท์…………………………………………………

หัวหน้างานผู้รับรอง

***ส่งเอกสารใบสมัครและรายละเอียดมาที่ Email: thaibja@hotmail.com

 

แบบสอบถามก่อนการอบรม

(รบกวนทุกท่าน ทำแบบสอบถามก่อนการอบรมให้ครบทุกข้อ)

1.ท่านมีประสบการณ์ในการทำข่าว การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน ในแพลตฟอร์ม ใดมาบ้าง ถ้ามีกรุณาระบุรายละเอียด

2. ท่านมีทักษะความรู้พื้นฐานในการผลิตข่าวด้านใดบ้าง (เช่น ถ่ายภาพ ตัดต่อ เขียนข่าว รีไรท์ข่าว เป็นต้น)

3. ความคาดหวังต่อการอบรมในครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครอบรม >>> Invitation_Letter_modern journalism เชิญสื่อมวลชน

แท็ก คำค้นหา