ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน INTRODUCTION NEWS REPORTING

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าว

นำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน INTRODUCTION NEWS REPORTING

21 – 24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

ลำดับ รายชื่อ สังกัดหรือหน่วยงาน
1 ธนกร ทองคำ ไทยรัฐทีวี
2 เจนจบ ชูชีพ ไทยรัฐทีวี
3 ณัฐณิชา นิจผล TNN World
4 ชวัลนุช ดรุณพันธ์ TNN World
5 พัชรี จันทร์แรม TNN World
6 ภริณ​ นิธิรัตนโกศ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
7 ณัทธนา รางวัลหลาย บีเคเคไลฟ์ – BKKLIVE
8 นิพิฐพนธ์ ไชยพฤกษ์ เพจข่าวสารพลาญชัย
9 สรัญธร แก้วเวียงชัย สื่อมวลชนอิสระ
10 กฤษณะ โตวา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
11 กฤตยา รอดรัตนาทูล สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
12 ไปรยา กานิล ONE31
13 รดา สายชล PPTV HD 36
14 ฐิติวัสส์ บัณฑิตย์เสถียร Thinking radio
15 เบญจรัตน์ ทิพย์จันทา ข่าวหุ้นธุรกิจ
16 อัศวินี ตรีเนตร ข่าวหุ้นธุรกิจ
17 สุทัศน์ อัศวินนิมิตร ทูเดย์ ฮอทไลน์ นิวส์
18 ปาริชาต แสงเพชร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
19 สันติศักดิ์ ศิลาสุวรรณ ศูนย์ข่าวทะเลใต้ Tv
20 พีรดนย์ ภาคีเนตร The Active, ThaiPBS
21 วิภาวี วีระวงศ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
22 ศรชัย บุตรแก้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23 บุปผา พัฒนะพิชัย นสพ.การเมืองชุมชน/นสพ.สื่อมวลชน/วิทยุท้องถิ่น
24 วราพร โพธิ์เย็น หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
25 ภูเมธ เงินศรีชัย หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
26 จิณัฐติกานต์ สีนวลใย หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
27 ภาวิต ไกรเสม MillukyTV
28 เด่นชัย เอมเอี่ยม Gurugunza 24
29 ชลธิชา ช่อกระทุ่ม เพจ The Room44
30 อมราวดี บัวสองสี เพจ The Room44
31 พิชญ์ชนิษฐ์ นามเจริญ สำนักข่าวไทย อสมท
32 ศราวิน ปานชัย สำนักข่าวไทย อสมท

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน

INTRODUCTION NEWS REPORTING

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.

ระหว่างวันพฤหัสบดี 21 – วันอาทิตย์ที่ 24  มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 “ทักษะจำเป็นในวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชน-นักข่าวในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องรู้และต้องมี”

8.30 -9.30 น. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าว

ขั้นพื้นฐาน INTRODUCTION NEWS REPORTING

โดย     ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

9.30-12.00 น.  Uptrend – AI เทคโนโลยี ที่นำมาใช้กับทักษะการสื่อสาร (AI Journalism) และการนำเสนอข่าว

วิทยากร  อ.เก่ง ภูวนัย “สอนใช้ AI เพื่อธุรกิจ” จากประสบการณ์จริงในธุรกิจออนไลน์กว่า 10 ปี เพจ ครีเอเตอร์ดิจิทัล · ครีเอเตอร์วิดีโอ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 –  15.30 น. Up Skill – กลยุทธ์เชิงเนื้อหาเพื่อการพัฒนาและปรับตัวของผู้สื่อข่าว/ผู้นำเสนอข่าว และกองบรรณาธิการ

          วิทยากร ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ผู้ร่วมสร้างและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)

15.30 18.30 น. Up Skill – จริยธรรมสื่อในยุคดิจิทัลกับการตรวจสอบความจริง (Fact-Checking) ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ข้อเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truth) มโนทัศน์ภววิสัย หรือความเป็นกลาง (Objectivity) ในงานวารสารศาสตร์ และความเท่าทันในปฏิบัติการ IO และ AI Fake

          วิทยากร  รศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ผู้ร่วมสร้างและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย) และทีมวิทยากรร่วม

18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น // พักผ่อนตามอัธยาศัย

———————————————-

วันที่ 22 มีนาคม 2567  Up Skill – TV Reporting and Other platform (ทักษะการนำเสนอข่าว/การรายข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มอื่นๆ)

8.30 – 12.00 น.   เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ/การสื่อความหมายด้วยภาพ -การถ่ายภาพ/การใช้เสียง ในการผลิตข่าว/
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และคอนเท้นต์มัลติแพลตฟอร์ม

          วิทยากร : คุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาส โปรดิวเซอร์รายการ Thai PBS World

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. โครงสร้างพื้นฐานในงานข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และ Multi-platform Introduction /
Conception PRE -PRO-POST

วิทยากร : คุณบุศรินทร์ วรสมิทธิ์ หัวหน้าผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี 36

16.00 – 18.30 น.  จริยธรรม AI ในงานข่าว

          วิทยากร : ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการด้านสื่อ

18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น // พักผ่อนตามอัธยาศัย

———————————————-

วันที่ 23 มีนาคม 2567   Up Skill – TV Reporting and Other platform (ทักษะการนำเสนอข่าว/การรายข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ)

09.00 -12.00 น.  Convergence Media Multi-Platform – แนวคิด/วิธีการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานงานข่าว-การผลิตคอนเท้นต์ในสื่อรูปแบบใหม่ มัลติมีเดีย มัลติแพลตฟอร์มและการสื่อสารผ่านโซเซียลมีเดียอย่างมืออาชีพ

วิทยากร          คุณพริสม์ จิตเป็นธม รองบรรณาธิการ สำนักข่าว Today / Workpoint News

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 – 18.00 น.   Convergence Media Multi-Platform – แนวคิด/วิธีการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานงานข่าว-การผลิตคอนเท้นต์ในสื่อรูปแบบใหม่ มัลติมีเดีย มัลติแพลตฟอร์มและการสื่อสารผ่านโซเซียลมีเดียอย่างมืออาชีพ

วิทยากร          คุณพริสม์ จิตเป็นธม รองบรรณาธิการ สำนักข่าว Today / Workpoint News

18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

———————————————-

วันที่ 24 มีนาคม 2567 Up Skill & Up trend   – Storytelling – Multimedia-Multiplatform และ Broadcast Newsroom: การจัดตั้งสถานีข่าวด้วยตัวเอง

8.30 – 12.00 น.  Up Skill & Up trend  – Storytelling – Multimedia-Multiplatform   (เรียนรู้ทักษะและและฝึกปฏิบัติการนำเสนอคอนเทนต์ Storytelling //  Generative AI ความเข้าใจ และการปรับใช้ในงานสื่อ (ข่าว) การสร้างสรรค์คอนเทนต์ การเล่าเรื่อง และการทำงานร่วมกันของ Generative AI อาทิ Chat GPT , Bard และ Midjourney  การพัฒนาทักษะสื่อสารของคนทำสื่อ เพื่อรับมือกับ Generative AI แบบไหนเพื่อใช้ในการรายงานข่าว/  Storytelling แบบไหนใช้ในงานคอนเท้นต์แพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ สถานีข่าวหลัก

          วิทยากร ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร / เจ้าของเพจ คิด/เล่า/ถ่าย/ตัด :  เคลียร์ชัด ๆ เรื่องVideo Content และทีมวิทยากรร่วม

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.30 น.  Broadcast Newsroom: การจัดตั้งสถานีข่าวด้วยตัวเอง ทักษะจำเป็นต้องรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ Broadcast Newsroom: การจัดตั้งสถานีข่าว / LIVE Streaming ง่ายๆ ด้วยตัวเอง//การทำ Video Content ร่วมกับ Generative Ai //- Generative Ai สำหรับ Pre-Production //- Generative Ai กับงาน Production // – เทคโนโลยี Ai ในงาน Post Production //- Ai & Avatar Reporter // – Cloud Production for Online News Room

          วิทยากร  ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ// ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Video & Post Production การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  และทีมวิทยากรร่วม

17.00 -18.00 น. ร่วมถอดบทเรียนสรุปองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ  / ประเมินผลการอบรม

18.00-18.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตร


ดาวน์โหลด >>> กำหนดการ INTRODUCTION NEWS REPORTING

ดาวน์โหลด >>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม INTRODUCTION NEWS REPORTING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา