ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน

หมวด Highlight

ที่ สขวท. 03 / 13 / 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงาน
ข่าวขั้นพื้นฐาน : INTRODUCTION NEWS REPORTING

เรียน     ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ หรือสื่อมวลชนรุ่นใหม่ จากทุกแพลตฟอร์ม

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน : INTRODUCTION NEWS REPORTING จำนวน 30 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สื่อมวลชนรุ่นใหม่จากทุกแพลตฟอร์ม ผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP ALL PLATFORM   ให้กับผู้สื่อข่าวและช่างภาพหรือสื่อมวลชนรุ่นใหม่จากทุกแพลตฟอร์ม ที่มีอายุงาน 6 เดือน และ ผู้สื่อข่าวอายุงานไม่เกิน 3 ปี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพสื่ออย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการกระบวนการผลิตข่าวอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งมีจริยธรรมในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการทำให้ข่าวทุกประเภททุกแพลตฟอร์มรวมทั้งการผลิต คลิปวิดีโอ และการ Live Streaming ผ่านสื่อโซเซียล ที่นำเสนอออกมานั้น มีมาตรฐานทางวิชาชีพสร้างสรรค์และปลอดภัยสำหรับผู้รับสาร

สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าว หรือสื่อมวลชนรุ่นใหม่จากทุกแพลตฟอร์ม ที่ผ่านมีรายชื่อเข้าร่วมอบรมจะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันพฤหัสบดี 21 – วันอาทิตย์ที่ 24  มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงเรียนเชิญผู้สื่อข่าว ช่างภาพ หรือสื่อมวลชนรุ่นใหม่จากทุกแพลตฟอร์ม สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน : INTRODUCTION NEWS REPORTING โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เพื่อคณะทำงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน : INTRODUCTION NEWS REPORTING ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาในการส่งใบสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน : INTRODUCTION NEWS REPORTING

 

         ขอแสดงความนับถือ

 

            (นายอิทธิพันธ์ บัวทอง)                                                               (นางสาวนิรมล ประสารสุข)

นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                                           หัวหน้าโครงการฯ / ผู้จัดการสมาคมฯ

 

ประสานงานโครงการอบรมฯ      น.ส. กมลรัตน์ มลธุรัช โทร. 083-0037728

คุณสมบัติผู้สมัคร  สื่อมวลชนจากทุกแพลตฟอร์ม (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี)

ช่องทางการส่งใบสมัคร มี 2 ช่องทาง

1.ส่งเป็นไฟล์ PDF ที่ Email – thaibja@hotmail.com

2.หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link : https://forms.gle/eJmZkfbUnT3wygvy5

*รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaibja.org หรือ Facebook สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ระยะเวลาการอบรม 4 วัน 3 คืน (ต้องอยู่ครบทุกวัน จนเสร็จสิ้นการอบรม)

หมายเหตุ : ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม

———————————————-

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน

INTRODUCTION NEWS REPORTING

ระยะเวลาเวลา 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

ผู้สนับสนุนโครงการ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดำเนินกิจกรรม : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันที่ 21 มีนาคม 2567 “ทักษะจำเป็นในวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชน-นักข่าวในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องรู้และต้องมี”

8.30 -9.30 น. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าว

ขั้นพื้นฐาน INTRODUCTION NEWS REPORTING

โดย       ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

9.30-12.00 น.  Uptrend – AI เทคโนโลยี ที่นำมาใช้กับทักษะการสื่อสาร (AI Journalism) และการนำเสนอข่าว

วิทยากร  ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการสื่อ / หรือ วิทยากรจากเพจ หรือว่า AI คือพระเจ้า / หรือ วิทยากรจาก เพจChatgpt on Marketingพลิกการตลาดด้วย AI / หรือ อ.เก่ง ภูวนัย “สอนใช้ AI เพื่อธุรกิจ” จากประสบการณ์จริงในธุรกิจออนไลน์กว่า 10 ปี เพจ · ครีเอเตอร์ดิจิทัล · ครีเอเตอร์วิดีโอ  *หมายเหตุ  วิทยากรตามรายชื่อ อยู่ระหว่างการติดต่อประสาน

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 –  15.30 น. Up Skill – กลยุทธ์เชิงเนื้อหาเพื่อการพัฒนาและปรับตัวของผู้สื่อข่าว/ผู้นำเสนอข่าว และกองบรรณาธิการ

          วิทยากร ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ผู้ร่วมสร้างและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)

15.30 18.30 น. Up Skill – จริยธรรมสื่อในยุคดิจิทัลกับการตรวจสอบความจริง (Fact-Checking) ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ข้อเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truth) มโนทัศน์ภววิสัย หรือความเป็นกลาง (Objectivity) ในงานวารสารศาสตร์ และความเท่าทันในปฏิบัติการ IO และ AI Fake

          วิทยากร  รศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ผู้ร่วมสร้างและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย) และทีมวิทยากรร่วม

18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น // พักผ่อนตามอัธยาศัย

———————————————-

วันที่ 22 มีนาคม 2567  Up Skill – TV Reporting and Other platform (ทักษะการนำเสนอข่าว/การรายข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มอื่นๆ)

8.30 – 12.00 น.   เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ/การสื่อความหมายด้วยภาพ -การถ่ายภาพ/การใช้เสียง ในการผลิตข่าว/สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และคอนเท้นต์มัลติแพลตฟอร์ม

          วิทยากร : คุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาส โปรดิวเซอร์รายการ Thai PBS World

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 18.00 น. โครงสร้างพื้นฐานในงานข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และ Multi-platform Introduction /
Conception PRE -PRO-POST

วิทยากร : คุณบุศรินทร์ วรสมิทธิ์ หัวหน้าผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี 36

18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น // พักผ่อนตามอัธยาศัย

———————————————-

วันที่ 23 มีนาคม 2567   Up Skill – TV Reporting and Other platform (ทักษะการนำเสนอข่าว/การรายข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ)

09.00 -12.00 น.  Convergence Media Multi-Platform – แนวคิด/วิธีการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานงานข่าว-การผลิตคอนเท้นต์ในสื่อรูปแบบใหม่ มัลติมีเดีย มัลติแพลตฟอร์มและการสื่อสารผ่านโซเซียลมีเดียอย่างมืออาชีพ

วิทยากร            คุณพริสม์ จิตเป็นธม รองบรรณาธิการ สำนักข่าว Today / Workpoint News

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 – 18.00 น.   Convergence Media Multi-Platform – แนวคิด/วิธีการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานงานข่าว-การผลิตคอนเท้นต์ในสื่อรูปแบบใหม่ มัลติมีเดีย มัลติแพลตฟอร์มและการสื่อสารผ่านโซเซียลมีเดียอย่างมืออาชีพ

วิทยากร            คุณพริสม์ จิตเป็นธม รองบรรณาธิการ สำนักข่าว Today / Workpoint News

18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

———————————————-

วันที่ 24 มีนาคม 2567 Up Skill & Up trend   – Storytelling – Multimedia-Multiplatform และ Broadcast Newsroom: การจัดตั้งสถานีข่าวด้วยตัวเอง

8.30 – 12.00 น.  Up Skill & Up trend   – Storytelling – Multimedia-Multiplatform   (เรียนรู้ทักษะและและฝึกปฏิบัติการนำเสนอคอนเทนต์ Storytelling //  Generative AI ความเข้าใจ และการปรับใช้ในงานสื่อ (ข่าว) การสร้างสรรค์คอนเทนต์ การเล่าเรื่อง และการทำงานร่วมกันของ Generative AI อาทิ Chat GPT , Bard และ Midjourney  การพัฒนาทักษะสื่อสารของคนทำสื่อ เพื่อรับมือกับ Generative AI แบบไหนเพื่อใช้ในการรายงานข่าว/  Storytelling แบบไหนใช้ในงานคอนเท้นต์แพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ สถานีข่าวหลัก

          วิทยากร ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร / เจ้าของเพจ คิด/เล่า/ถ่าย/ตัด :  เคลียร์ชัด ๆ เรื่องVideo Content และทีมวิทยากรร่วม

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.30 น.  Broadcast Newsroom: การจัดตั้งสถานีข่าวด้วยตัวเอง ทักษะจำเป็นต้องรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ Broadcast Newsroom: การจัดตั้งสถานีข่าว / LIVE Streaming ง่ายๆ ด้วยตัวเอง//การทำ Video Content ร่วมกับ Generative Ai //- Generative Ai สำหรับ Pre-Production //- Generative Ai กับงาน Production // – เทคโนโลยี Ai ในงาน Post Production //- Ai & Avatar Reporter // – Cloud Production for Online News Room

          วิทยากร  ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ// ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Video & Post Production การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  และทีมวิทยากรร่วม

17.00 -18.00 น. ร่วมถอดบทเรียนสรุปองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ  / ประเมินผลการอบรม

18.00-18.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตร

———————————————-

ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาส่งเสริมทักษะข่าวนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน INTRODUCTION NEWS REPORTING

ระยะเวลาเวลา 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

ผู้สนับสนุนโครงการ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดำเนินกิจกรรม : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)……………………………………ชื่อเล่น……………..

ชื่อหน่วยงาน/องค์กรสังกัด …….……………………………………………..…………………

ตำแหน่ง………………………………….….อายุงาน……………….. เดือน /…………….ปี

เบอร์มือถือ……….……………………….… Email: …………………………

ลักษณะงาน ………………………………………………………………..

กรอกรายละเอียดในการ **เข้าพัก / ไม่พัก** เพื่อสะดวกต่อการจัดห้องพัก

(กรุณา ✓  หน้าช่อง เข้าพัก หรือ ไม่เข้าพัก)

 เข้าพัก อยู่ครบตลอดการอบรม

 ไม่พัก ท่านต้องเดินทางมาร่วมอบรมด้วยตนเองตามเวลาที่กำหนดตลอดการอบรม

**ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมตลอดการอบรม**

 

ลงชื่อ……………………….…….…………….                                                         ลงชื่อ………………………………..…………….

(………………………………………………………………..)                                    (………………………………………………………………..)

ส่งเอกสาร : ว/ด/ป………………………………………..                                 ตำแหน่ง……………………………………………………………

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                                       โทรศัพท์…………………………………………………

                                                                                                                                       หัวหน้างานผู้รับรอง

***ส่งเอกสารใบสมัครและรายละเอียดมาที่ Email: thaibja@hotmail.com

………………………………………………………………….

แบบสอบถามก่อนการอบรม

(รบกวนทุกท่าน ทำแบบสอบถามก่อนการอบรมให้ครบทุกข้อ)

  1. ท่านมีประสบการณ์ในการทำข่าว การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน ในแพลตฟอร์ม ใดมาบ้าง ถ้ามีกรุณาระบุรายละเอียด

………………………………………………………………………………………………….

  1. ท่านมีทักษะความรู้พื้นฐานในการผลิตข่าวด้านใดบ้าง (เช่น ถ่ายภาพ ตัดต่อ เขียนข่าว รีไรท์ข่าว เป็นต้น)

…………………………………………………………………………

  1. ความคาดหวังต่อการอบรมในครั้งนี้

…………………………………………………………………………………………

ดาวน์โหลด >>>>> เอกสารใบสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ INTRODUCTION NEWS REPORTING

ใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link : https://forms.gle/eJmZkfbUnT3wygvy5

แท็ก คำค้นหา

หมวด Highlight