ประกาศ : เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 ที่ สขวท. 025/13/2566

1 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง     การสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

เรียน    สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ประกาศระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

 

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพและชำระเงินค่าสมาชิกประจำปี 2566 แล้ว สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ มาที่สมาคมฯ เพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าวในวันงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ที่ www.thaibja.org หรือเพจสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยwww.facebook.com/thaibja และส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนเวลา 16.00 น.)

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกหรือติดต่อสอบถามการชำระเงินต่ออายุสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทาง Line ID : tbja2023 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพันธ์ บัวทอง)

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

ประสานงาน       สำนักเลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
โทร. 08-6522-4288 / E-mail– thaibja@hotmail.com หรือ Line ID : tbja2023

หมายเหตุ :         วิธีการโอนเงินบัญชี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 030-2-52929-7
แล้วส่งสำเนาใบนำฝากกลับมาที่สมาคมฯ E-mail– thaibja@hotmail.com หรือ Line ID : tbja2023

 

ประกาศระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี 2566

                 สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบจากวิกฤติสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากหลายๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการดำรงชีพและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรธิดา คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงมีนโยบายที่จะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดยมติเห็นชอบให้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. การมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา

ทุนละ 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน ) จำนวน  40  ทุน

 1. สมาชิกผู้ยื่นความจำนงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับทุน ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกำหนด
 2. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทุนการศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566)

*********************************************************************************************************************

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ได้รับทุน ระหว่างวันที่  20-21 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจะแจ้งทางโทรศัพท์กับสมาชิกที่ได้รับทุนเท่านั้น ดูรายชื่อได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือโทรสอบถาม 086-5224288 / Line ID : tbja2023

*********************************************************************************************************************

เงื่อนไขการขอรับทุน

 1. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนจะต้องดำรงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นับจากวันที่รับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปีปัจจุบัน (2566) เรียบร้อยแล้ว***
 2. สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นความจำนงเคยรับทุนของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาให้ทุนกับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนมาก่อนเป็นอันดับแรก หรือมีจำนวนครั้งในการรับทุนน้อยครั้งกว่า ตามลำดับ
 4. รายได้รวมของครอบครัว(รวมคู่สมรส) ไม่เกิน 70,000 บาท
 5. ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นความจำนง (สมาชิก)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน (บุตร-ธิดา)
 3. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา (บุตร-ธิดา)
 4. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก)
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก) **(ถ้ามี)

วิธีการสมัคร-ส่งเอกสาร   กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพร้อมแนบหลักฐาน และส่งกลับให้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่อยู่ : ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ชั้น 1  ตั้งอยู่ใน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 13 ถนนพิชัย

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  หรือส่งใบสมัครได้ทางเมล thaibja@hotmail.com

เมื่อส่งเอกสารแล้วรบกวนโทรเช็คที่สมาคมฯ อีกครั้ง   (เอกสารต้องถึงสมาคมฯ ภายในวันหมดเขตรับใบสมัคร เท่านั้น)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja

หมดเขตยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาภายในวันที่  15 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนเวลา 16.00 น.) เท่านั้น

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี 2566

ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ   

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

มือถือ(ที่ติดต่อได้) ………………………………………..………………… ตำแหน่ง……………………………………………………………..
ชื่อสถานที่ทำงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………

อัตราเงินเดือน……………………………….…………………..บาท รายได้อื่นๆ………………………………………………………….บาท

สถานภาพสมรส       q อยู่ด้วยกัน       q แยกกันอยู่       qม่าย      q อื่นๆ โปรดระบุ………………………….

 

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

ชื่อที่ทำงาน……………………………………………………………………………….ที่อยู่………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อัตราเงินเดือน……………………………บาท รายได้อื่นๆ………………………….บาท โทรศัพท์ติดต่อ……………………………….

ข้อมูลบุตร        จำนวนบุตร…………………………………………….คน

 1. 1. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………….ชั้นปี………………………………

 1. 2. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………….ชั้นปี………………………………

 1. 3. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………….ชั้นปี………………………………

ข้อมูลผู้รับทุน

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………ความสัมพันธ์กับผู้ยื่นคำขอ……………………………………..
ขณะนี้เรียนอยู่ที่ …………………………………………………………….
….ชั้นปี………………………คะแนนเฉลี่ย……………………

q เคยรับทุนการศึกษาจากองค์กรต่าง ๆ        q ไม่เคยรับทุนการศึกษาจากที่ใดมาก่อน

 

ถ้าเคยรับทุนการศึกษา โปรดระบุ

1…………………………………………………………………………………ปีพ.ศ……………………จำนวนเงิน……………………

 1. ……………………………………………………………………………….ปีพ.ศ……………………จำนวนเงิน……………………
 2. ……………………………………………………………………………….ปีพ.ศ……………………จำนวนเงิน……………………

 

กรุณาระบุความจำเป็นที่ท่านสมควรได้รับทุน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากพบว่ามีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีคืนสิทธิในการรับทุนและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องจากการให้ข้อมูลเท็จดังกล่าว

 

ลงชื่อ…………………………………………………………………..

   (………………………………………………………………………)

ผู้ยื่นคำขอรับทุน (สมาชิก)

วัน/เดือน/ปี……………………………………………………………(ที่ยื่นส่งเอกสาร)

 

หมายเหตุ   1. กรุณากรอกข้อมูลและส่งเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา

 1. คณะกรรมการพิจารณาทุน อาจติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

       

ทั้งนี้การตัดสินของกรรมการพิจารณาทุน ถือเป็นที่สิ้นสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายรับสมัครทุนบุตร-ธิดา 2566 และระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี 2566

แท็ก คำค้นหา