ขอเชิญสมาชิก ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ที่ สขวท. 024/ 13 / 2566

1 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรียน    สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ร่าง-กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพซึ่งมีสมาชิกจากสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากทั่วประเทศ  ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์และร่วมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปสื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพสื่อ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย

โดยงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ตั้งทำการใหม่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ชั้น 1 ตั้งอยู่ใน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จะมีการจัดงานประกาศผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 และ พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ที่ www.thaibja.org หรือเพจสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยwww.facebook.com/thaibja ส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนเวลา 16.00 น.)

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ต้องการชำระค่าบำรุงสมาชิก สามารถโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 030-2-52929-7 สาขาบางลำพู แล้วส่งสลิปต์ใบฝากพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล/สังกัด/เบอร์โทรศัพท์มายัง mail : thaibja@hotmail.com เพื่อเป็นหลักฐานและออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเวลาดังกล่าว สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพันธ์ บัวทอง)

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

                                                           

หมายเหตุ : ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ได้ทาง Line ID : tbja2023    ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.

ร่างกำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ชั้น 1 ตั้งอยู่ใน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

12.3013.00 น.        ลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น.        งานประกาศผลรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565

14.30 – 15.30 น.        ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

  • รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี

เดือน ธันวาคม 2565 – เดือนตุลาคม 2566

  • รายงานสถานะทางการเงิน / รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
  • การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี
  • วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

15.30 – 16.00 น.        พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

16.00 น.                   จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 

จดหมายเชิญสมาชิกร่วมประชุม2566

แท็ก คำค้นหา