ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย…“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2566” ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง     การขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อใช้ใน “โครงการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2566 ” ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรียน    สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยทุกท่าน

ตามที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2566 ” สำหรับสมาชิกของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นั้น

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนให้สมาชิกสมาคมฯ  ทุกท่านทราบว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในการขอออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในกระบวนการยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ไว้ดังนี้

1.สมาชิกสมาคมฯ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ในสัปดาห์แรกของเดือน ในทุกๆ เดือนเท่านั้น

2.เอกสารประกอบในการยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ คือ หนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากองค์กรต้นสังกัดของผู้ยื่นขอ และ สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อ-นามสกุล) จะต้องตรงกับชื่อสมาชิกสมาคมฯ ที่จะขอออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ใน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2566 ”

3.สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ให้กับผู้มายื่นขอ ภายใน 15 วัน หลังจากสมาชิกสมาคมฯ มายื่นเอกสาร

4.*การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและการพิจารณาของธนาคารอาคารสงเคราะห์

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก กรุณาติดต่อสำนักเลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทรศัพท์ 086-5224288  ในวันเวลาทำการ  10.00-17.00 น.
*หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน  “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2566”
กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทรศัพท์ 0-2645-9000

 

“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน”

ดอกเบี้ย 2 ปีแรก 3.60% ต่อปี

ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ธันวาคม 2566

 

แท็ก คำค้นหา