ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2565

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ส่วนกลางและท้องถิ่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี  2565 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานและสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับการตัดสินให้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้จัดทำข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพัฒนาความคิดและเป้าหมายในการทำงาน โดยเน้นการผลิตข่าวที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ  พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่าวและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรม/จรรยาบรรณของสื่อมวลชนในกระบวนการผลิตและนำเสนอข่าววิทยุโทรทัศน์ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าววิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญสถานีวิทยุโทรทัศน์และกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว คัดเลือกผลงานข่าววิทยุโทรทัศน์ ที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ในนามสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ชั้น 1  (สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย) เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยสามารถดูหลักเกณฑ์การส่งประกวดได้ที่ www.thaibja.org และ www.facebook.com/thaibja ผลงานข่าววิทยุและโทรทัศน์ที่ส่งทางไปรษณีย์ จะต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น โดยถือเอาวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม      เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทรศัพท์ 08-6522-4288 / E-mail : thaibja@hotmail.com

***** ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัยฯ อ่านเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวด อย่างรอบคอบและชัดเจน ตามเอกสารแนบ (ดังเอกสารแนบด้านล้าง) *****

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งผลงาน รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ดังนี้

1. ใบปะหน้าส่งผลงานเข้าประกวดแสงชัย สุนทรวัฒน์2565

2. หลักเกณฑ์ประกวดข่าวโทรทัศน์ 2565_Final

3. แบบฟอร์มส่งผลงานโทรทัศน์2565

4. หลักเกณฑ์ประกวดข่าววิทยุ2565_Final

5. แบบฟอร์มส่งผลงานวิทยุ2565

 

แท็ก คำค้นหา