ประกาศ : เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ สขวท. 072/12/2565

22 พฤศจิกายน 2565

 

เรื่อง     การสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

เรียน    สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพและชำระเงินค่าสมาชิกประจำปี 2565 แล้ว สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ มาที่สมาคมฯ เพื่อพิจารณา ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 และจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าวในวันงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565  สามารถติดตามตามข่าวสาร กิจกรรมสมาคมฯ และตรวจสอบรายชื่อสมาชิกทางเว็บไซต์ www.thaibja.org หรือ ติดต่อสมาคมฯ ได้ที่โทรศัพท์ 02-2438479 , 08-6522-4288 , E-mail– thaibja@hotmail.com

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดต่อชำระเงินต่ออายุสมาชิกได้ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ถ.สามเสน(ตรงข้ามรพ.วชิระ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เลขที่บัญชี 030-2-52929-7 แล้วส่งสำเนาใบนำฝากกลับมาที่สมาคมฯ E-mail– thaibja@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม)

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ประสานงาน     สำนักเลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
โทร. 0-2243-8479, 08-6522-4288

 

 

ประกาศระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี 2565

                 สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบจากวิกฤติสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากหลายๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการดำรงชีพและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรธิดา คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงมีนโยบายที่จะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดยมติเห็นชอบให้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. การมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา

ทุนละ 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน ) จำนวน  40  ทุน

 1. สมาชิกผู้ยื่นความจำนงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับทุน ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกำหนด
 2. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทุนการศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565)

*********************************************************************************************************************

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ได้รับทุน ระหว่างวันที่  12-13 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะแจ้งทางโทรศัพท์กับสมาชิกที่ได้รับทุนเท่านั้น หรือดูรายชื่อได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามได้ที่ 086-5224288 / 0-2243-8479

*********************************************************************************************************************

เงื่อนไขการขอรับทุน

 1. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนจะต้องดำรงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นับจากวันที่รับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปีปัจจุบัน (2565) เรียบร้อยแล้ว***
 2. สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นความจำนงเคยรับทุนของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาให้ทุนกับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนมาก่อนเป็นอันดับแรก หรือมีจำนวนครั้งในการรับทุนน้อยครั้งกว่า ตามลำดับ
 4. รายได้รวมของครอบครัว(รวมคู่สมรส) ไม่เกิน 70,000 บาท
 5. ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นความจำนง (สมาชิก)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน (บุตร-ธิดา)
 3. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา (บุตร-ธิดา)
 4. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก)
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก) **(ถ้ามี)

วิธีการสมัคร-ส่งเอกสาร   กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพร้อมแนบหลักฐาน และส่งกลับให้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  หรือส่งใบสมัครได้ทางเมล thaibja@hotmail.com  เมื่อส่งเอกสารแล้วรบกวนโทรเช็คที่สมาคมฯ อีกครั้ง   (เอกสารต้องถึงสมาคมฯ ภายในวันหมดเขตรับใบสมัคร เท่านั้น)

หมดเขตยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

ภายในวันศุกร์ที่  9 ธันวาคม 2565  (ก่อนเวลา 16.00 น.) เท่านั้น

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> จดหมายรับสมัครทุนบุตร-ธิดาและระเบียนการสมัครขอรับทุนฯ 2565

แท็ก คำค้นหา