ขอเชิญสมาชิก ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565และเลือกตั้ง กก. ชุดใหม่ สมัยที่ 13

ที่ สขวท. 072 / 12 / 2565

22 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรียน    สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพซึ่งมีสมาชิกจากสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากทั่วประเทศ  ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์และร่วมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปสื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพสื่อ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย

โดยงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok (รัชดาภิเษก) ห้อง Grand Ballroom ชั้น 1 สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 13 และ พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ที่ www.thaibja.org หรือเพจสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยwww.facebook.com/thaibja ส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 (ก่อนเวลา 16.00 น.)

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ต้องการชำระค่าบำรุงสมาชิก สามารถโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 030-2-52929-7 สาขาราชดำเนินกลาง  แล้วส่งสลิปต์ใบฝากพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล/สังกัด/เบอร์โทรศัพท์มายัง mail : thaibja@hotmail.com เพื่อเป็นหลักฐานและออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเวลาดังกล่าว สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม)

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

                                                         

หมายเหตุ : 1.ส่งแบบตอบรับรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

             2.ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ได้ทางโทรศัพท์ 02-2438479 / 086-5224288 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.

 

ร่างกำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok (รัชดาภิเษก) ห้อง Grand Ballroom ชั้น 1

 

09.0009.30 น.         ลงทะเบียน

09.30 – 10.30 น.         ช่วงบรรยายพิเศษ ** วิทยากรอยู่ระหว่างติดต่อประสาน

10.30 – 12.30 น.         ช่วงเวทีเสวนา  ** วิทยากรอยู่ระหว่างติดต่อประสาน

12.30 – 13.30 น.         รับประทานอาหาร

13.30 – 15.30 น.         ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

  • รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี เดือน พฤศจิกายน 2564 – เดือนพฤศจิกายน 2565
  • รายงานสถานะทางการเงิน / รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
  • การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 13
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
  • วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

15.30 – 16.00 น.         พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

16.00 น.                   จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

 

———————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุม คลิก>>>  จดหมายเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

แท็ก คำค้นหา