สมัครด่วน !!! โครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว (หมดเขต 31 ตุลาคม 2565)

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน จึงสนับสนุนการศึกษาผ่านการมอบทุนแก่บุตรหลานสื่อมวลชนที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น
โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ภายใต้แนวคิด “ กตัญญู …เมล็ดพันธ์ที่ควรปลูกฝัง” ปีที่2  จะมอบทุนให้บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ รวมจำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประกาศผลรอบแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และจะมีการมอบทุนการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566
สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
โดยยื่นแบบฟอร์มได้ที่อีเมล์ thaibja@hotmail.com  เท่านั้น
*** ทั้งนี้ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์ หรือเอกสารที่มายื่นด้วยตัวเอง
สอบถามเพิ่มเติม 086-5224288

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.บุตร-ธิดา ที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษาต้องเขียนเรียงความเรื่อง “ความกตัญญู” ภายใต้แนวคิด “กตัญญู …เมล็ดพันธุ์ที่ควรปลูกฝัง”  อธิบายให้เห็นถึงความกตัญญูต่อสถาบันครอบครัว และ ต่อประเทศชาติ ในแบบของตนเอง ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน   (เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 จำนวน 10-20 บรรทัด หรือ ไม่เกินหน้ากระดาษ A4) 

**สำหรับระดับอนุบาล ปรับรูปแบบเป็นการวาดภาพเกี่ยวกับความกตัญญูหรือครอบครัวของฉัน 

2. บุตร-ธิดาอยู่ระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ปริญญาตรี

3. ผู้ปกครองเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และยังทำงานอยู่ในวงการสื่อ

4. บุตร-ธิดาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

ขั้นตอนและข้อกำหนดในการขอรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์

  1. ส่งเอกสารแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษา (กรอกตามแบบฟอร์มแนบ 1) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความจริง และต้องประทับตราของสถาบันการศึกษา จึงจะถือว่าเอกสารสมบรูณ์
  2. แนบสำเนารายงานผลการศึกษา ปี 2564 และ 2565 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. แนบสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. แนบรูปภาพของนักเรียนทุน 1 ภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว
  5. เขียนบรรยาย พร้อมติดรูปถ่ายกิจกรรมหรือวาดภาพประกอบ กิจกรรมที่นักเรียนทุนได้ทำเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  6. แนบสำเนาหน้าบัญชีของสื่อมวลชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลดใบสมัคร>>>>>>  final_ใบสมัคร_ทุนซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว

แท็ก คำค้นหา