ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว”สายฟ้าน้อย”รุ่นที่ 19
ผู้สมัครทั้งหมด 56 คน จาก 24 สถาบันการศึกษา

…มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 35 คน ตามประกาศรายชื่อ…

* สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้

1.ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  ต้องอยู่จนครบวันอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม

*ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 35 คน พบกันที่ ชั้น 1 ทรูดิจิทัลพาร์ค  ถนนสุขุมวิท

เพื่อลงทะเบียนและร่วมพิธีเปิด  *เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00-8.30 น.

การเดินทาง : ลงสถานีปุณณวิถี ทางออก 6 แล้วเดินตามทางเชื่อม Sky Walk  ประมาณ 500 เมตร ตึก ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะอยู่ทางซ้ายมือ

2.วันแรกให้ผู้เข้าร่วมอบรมใส่ชุดนักศึกษาแต่งการถูกต้องตามระเบียบ รองเท้าหุ้มส้น

3.วันอบรมให้ใส่ชุดไปรเวท เน้นสุภาพ ไม่ใส่ขาสั้น+กระโปรงสั้น
4. สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด ให้เก็บตั๋วรถทัวร์ (ชั้น 3 / ป.2) หรือรถไฟ (ไม่ใช่ชั้น 1) เพื่อมาเบิกค่าเดินทางกับสมาคมฯ ได้
– กรณีอยู่ปริมณฑล ดูความเหมาะสมอีกครั้ง (ให้เก็บตั๋วมาก่อน – ถ้ามี)

5.ให้นำอุปกรณ์ที่สามารถนำมาได้พร้อมสายโหลดมาด้วย รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ (ถ้ามี)

6.หากมีโรคประจำตัวให้นำยารักษาโรคส่วนตัวมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)

7.ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมข้อมูล –ประเด็นข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สำหรับแบ่งกลุ่มลงพื้นที่เพื่อผลิตสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที 1 ชิ้นงาน/กลุ่ม

8.มีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทรศัพท์ 086 522 4288

9.รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมทางสมาคมฯ จะติดต่อโดยตรงไปยังผู้ผ่านการคัดเลือก

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 19

วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (กรุงเทพมหานคร)

1 นาย นายศักรินทร์ สุยแก้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2 นาย พรหมธาดา ฟักทิม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3 นางสาว ยลพักตร์ ขุนทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นาย ทรงดัชกร มีแหวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 นางสาว สมฤทัย ไกรรักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
6 นางสาว กฤษณกันท์ เชนะโยธิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 นาย ชัยธวัช อินเสมียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 นาย พีระกานต์ ก่ำทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 นางสาว ดาริกา ทับอุดม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 นาย อภิลาภ ช่างคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
11 นาย ธนภัทร รอดเนียม มหาวิทยาลัยพะเยา
12 นาย ณฐนนท์ วัชรินทรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13 นางสาว ลภัสกร สกาวุฒานุเดช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14 นางสาว ภิญาตา สารฤทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 นาย ทรงพล พรหมเรนทร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
16 นาย ณัฏฐศักย์ เรืองผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17 นาย เด่นชัย วาฑิตศุภผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18 นางสาว ณัชชา ธรรมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
19 นางสาว การีม๊ะ กูนิง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
20 นางสาว ซีตีพาเต็น บูงอสายู มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 

21 นางสาว ธนัชพน ใจสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
22 นางสาว กานดารัตน์ วงค์แป้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
23 นาย เมธพณ มโนถาวร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
24 นางสาว ณัชชา สังข์สมิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
25 นางสาว นิรันรัตน์ อัมพรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
26 นางสาว วรฤทัย แสงโพลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
27 นางสาว สุทธิดา บุญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
28 นางสาว กุลรัตน์ ศรีปินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
29 นาย วรเมธ หว่างเพียร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30 นาย อับดุลฮากีม สะนิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
31 นางสาว อารียา ชุมประมาณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
32 นาย ปิยะเทพ อินทรสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
33 นาย วิริยะ บุญสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
34 นาย บุรัสกร ทองใบ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
35 นาย วรพงษ์ กระจ่างโพธิ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา