โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 19 27 – 30 ตุลาคม 2565 กรุงเทพมหานคร

ก้าวแรก….. สู่มืออาชีพ
เพื่อเปิดประสบการณ์ นิสิต นักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 19
27 – 30 ตุลาคม 2565 กรุงเทพมหานคร

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 19 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 – วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 กรุงเทพมหานคร  เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วประเทศ จำนวน 30 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยคุณสมบัติผู้สมัครอบรมต้องศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่จำกัดชั้นปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาอบรมมากขึ้น

โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าเดินทางในช่วงการอบรมดังกล่าวทั้งหมด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
(ระดับอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดชั้นปี)
เงื่อนไขการสมัคร ทุกท่านต้องกรอกใบสมัครพร้อมทั้งแนบคลิปแนะนำตนเองและแสดงความเห็นมุมมองในหัวข้อ

“จริยธรรมกับความเปลี่ยนแปลงที่มากับโลกดิจิทัล” ความยาวไม่เกิน 1-1.30 นาที
**ช่องทางการส่งคลิป E-mail – thaibja.mail@gmail.com เท่านั้น

กรณีส่งใบสมัครเป็นเอกสารหรือไฟล์ (PDF) มี 2 ช่องทาง
1. E-mail – thaibja.mail@gmail.com
2.ไปรษณีย์ ส่ง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
(ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น)
** หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link : https://forms.gle/VhJ6neMjdsNiBjYJA

หมดเขตส่งใบสมัครพร้อมแนบคลิป
ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-243-8479/ 086-522-4288 หรือ https://www.facebook.com/thaibja

 หมายเหตุ : อ่านและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกลิ้ง >>>> applicationform_saiphanoi_19-2565

ดาวโหลดกำหนดการหลักสูตรการอบรม  คลิกลิ้ง >>>>  Program_Saiphanoi_19-2565

 

<<<<   หรือ สแกน QR CODE  เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์

 

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา