ประกาศการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ TBJA

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการบริหาร สมัยที่ 5 ประจำปี 2549-2550

 Logogreen

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการบริหาร สมัยที่ 5 ประจำปี 2549-2550

สืบเนื่องจากนายเถกิง สมทรัพย์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง นายกสมาคมและกรรมการบริหารฯ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 18 สมัยที่ 5 ประจำปี 2551 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551  จึงมีมติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ ตามข้อบังคับหมวดที่ 3 ข้อที่ 13 ว่าด้วยการดำเนินกิจการของสมาคมฯ ดังนี้

1. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์          เครือเนชั่น                                     รักษาการนายกสมาคมและอุปนายกฝ่ายวิชาการ

2. นางดวงใจ มหารักขกะ                  บมจ.อสมท(โทรทัศน์)                               อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

3. นายศุภชัย กฤตผลชัย                   บริษัท จี ไอ เอส มีเดียจำกัด                     อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

4.   นายบุญเลิศ  ศุภประภาวณิชย์        เนชั่น ทีวี                                               อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ

5.   นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์                 บมจ.อสมท(วิทยุ)                            เลขาธิการ

6.   นางสาวอภิรดี  พรเลิศ                  บริษัท ไอเอ็นเอ็น จำกัด                            รองเลขาธิการ

7.   นางสุชาดา  ภู่ทองคำ                    บริษัท ว็อชด็อก จำกัด                              เหรัญญิก

8.   นางสาวกรรวี  ธัญญะตุลย์             สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3                    ประชาสัมพันธ์

9.  นายพลภฤต เรืองจรัส                   สถานีโทรทัศน์ทรู วิชั่นส์(TNN 1)                นายทะเบียน

10. นายวีระบุรุษ อินทรกำแหง            สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก                   ปฏิคม

11. นายพัชระ  สารพิมพา                  บมจ.อสมท(วิทยุ)                                 กรรมการ

12. นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์          สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส                       กรรมการ

13. นางเพ็ญสิน สงเนียม                     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย      กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

แท็ก คำค้นหา