ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรียน    สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพซึ่งมีสมาชิกจากสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากทั่วประเทศ  ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์และร่วมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปสื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพสื่อ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย 

โดยงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดในวันเสาร์ที่ 18ธันวาคม 2564 เวลา 12.30-16.30 น. แบบ On Site และ ผ่านระบบ Application ZOOM Meeting สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ที่ www.thaibja.org หรือเพจสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย www.facebook.com/thaibja ส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนภายในวันอังคารที่  30 พฤศจิกายน 2564 (ก่อนเวลา 16.00 น.)

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ต้องการชำระค่าบำรุงสมาชิก สามารถโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 030-2-52929-7 สาขาราชดำเนินกลาง  แล้วส่งสลิปต์ใบฝากพร้อมระบุชื่อ
นามสกุล/สังกัด/เบอร์โทรศัพท์มายัง mail : thaibja@hotmail.com เพื่อเป็นหลักฐานและออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน  

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเวลาดังกล่าว สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

        ขอแสดงความนับถือ

      (นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม) 

      นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

EB3D4C53-A5E7-4816-B4BD-A5908E95E892

420D970A-D301-4608-87EF-4C57CAA9E1FB

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ                                       

Application ZOOM Meeting ได้ที่                                      

Link ด้านล่างนี้                                   

 https://forms.gle/uBSy1xa4ngjsCTm7A                           

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรูปแบบ

On Site ได้ที่ Link ด้านล่างนี้     

 https://forms.gle/YGf7r5EDeUsBc96H7

หมายเหตุ 1.ส่งแบบตอบรับรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564   

               2.ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ได้ทางโทรศัพท์ 
02-2438479 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

จดหมายเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่ 2564

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่ 2564

จดหมายสมัครขอรับทุนบุตร-ธิดา 2564+ประกาศ+ใบสมัคร

แท็ก คำค้นหา