จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​

จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​ สภาวิชา​ชีพ​ข่าววิทยุ​และโทรทัศน์​ไทย ” เรื่อง การจัดการอุปกรณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักข่าวในการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมือง”
———
เรียน องค์กรสมาชิกและสมาชิกของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง การจัดการอุปกรณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักข่าวในการรายงาน
ข่าวการชุมนุมทางการเมือง
เนื่องด้วยในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ในปัจจุบันมีความหลากหลายของแกนนำและมวลชน รวมไปจนถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยที่ยึดแนวปฎิบัติทางกฎหมาย ซึ่งในการชุมนุมทางการเมืองในหลายครั้งที่ผ่านมา มักนำไปสู่การปะทะกันของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุม จนนำไปสู่การบาดเจ็บด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย รวมไปจนถึงสื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวในพื้นที่การชุมนุม
ดังนั้นทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่ท่านและองค์กรของท่านเป็นสมาชิก จึงขอให้
๑ ทางผู้บริหารขององค์กรสื่อ ได้จัดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับทีมงานข่าวของท่านในการทำหน้าที่รายงานข่าวของการชุมนุม รวมไปจนถึงการจัดการการสั่งการในการให้ได้มาซึ่งข่าวและเหตุการณ์การชุมนุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าวเป็นสำคัญ
๒ ในส่วนนักข่าวที่ได้รับมอบหมายจากต้นสีงกัดให้ไปรายงานข่าว ควรติดตามประเมินสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิด และสวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่องค์กรจัดให้และสวมปลอกแขนของสื่อที่ออกโดย ๖ องค์กรวิชาชีพสื่ออยู่ตลอดเวลา ในการรายงานข่าวพึ่งระมัดระวังภาษา ถ้อยคำ และการแสดงออก ที่จะไม่ให้นำไปสู่การยั่วยุ และเข้าใจผิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม จนนำไปสู่ความรุนแรงของเหตุการณ์ และเป็นอันตรายต้องตัวผู้รายงานข่าวและทีมงาน
๓ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอชื่นชมและยกย่อง องค์กรวิชาชีพสื่อที่ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักข่าวที่ไปรายงานข่าวในสนามข่าว รวมไปจนถึงพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในสนามข่าวที่ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้อย่างเที่ยงตรงและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
21 มีนาคม 2564
Screenshot (4)

แท็ก คำค้นหา