จดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสื่อและแกนนำการชุมนุมที่เกี่ยวข้อง

จดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสื่อและแกนนำการชุมนุมที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายครั้ง เครือข่ายองค์กรสื่อทั้ง 6 องค์กร ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย มีความห่วงใยและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิเสรีภาพและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ยึดมั่นในหลักสันติวิธี

ขณะเดียวกันสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ขอให้มีความระมัดระวังในการทำหน้าที่  ยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไม่วางตนเป็นคู่ขัดแย้ง หรือเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน และนำเสนอสู่สาธารณะด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ ไม่ก่อให้เกิดการยั่วยุให้สถานการณ์บานปลายจนนำไปสู่ความรุนแรง

สำหรับสื่อมวลชนที่ได้รับปลอกแขนจากศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) พึงตระหนักว่าการสวมปลอกแขนขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นการแสดงความจริงใจและรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ โดยไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ นอกเหนือจากเสรีภาพสื่อมวลชน ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย หากผู้ใดนำปลอกแขนไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทางศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

22 กุมภาพันธ์ 2564

2021-02-22

2021_Feb_22_จดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสื่อและแกนนำการชุมนุมที่เกี่ยวข้อง

แท็ก คำค้นหา