เปิดรับสมัครแล้ว!!! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 18

สายฟ้าน้อย18

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 18 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  – วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพมหานคร  เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วประเทศ จำนวน 20 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยคุณสมบัติผู้สมัครอบรมต้องศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่จำกัดชั้นปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาอบรมมากขึ้น  ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมทั้งแนบคลิปแนะนำตนเองและมุมมองหัวข้อ “อนาคตสื่อ อนาคตประเทศ (Future Scenarios)” ความยาวไม่เกิน 1-1.30 นาที  แนบคลิปส่งมาที่ thaibja.mail@gmail.com  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.thaibja.org

กรณีส่งใบสมัครเป็นเอกสารหรือไฟล์(PDF)มี 2 ช่องทาง 1.E-mail -thaibja.mail@gmail.com    2.ไปรษณีย์ ส่งสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 10300 (ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญและต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น) หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link :  https://forms.gle/k7YqijaT7pYr2hUm7 หมดเขตสมัครวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 18.00 น. (เอกสารถึงสมาคมฯ)  โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าเดินทางในช่วงการอบรมดังกล่าวทั้งหมด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

————————————————-

ดาวโหลดน์เอกสารจดหมาย Invitation_Letter_Saiphanoi_18  และใบสมัคร  applicationform_saiphanoi_18

คุณสมบัติผู้สมัคร  เป็นนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ระดับอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดชั้นปี)

เงื่อนไขการสมัคร  กรอกใบสมัครพร้อมทั้งแนบคลิป…แนะนำตนเองและมุมมองหัวข้อ “อนาคตสื่อ อนาคตประเทศ (Future Scenarios)” ความยาวไม่เกิน 1-1.30 นาที  **ช่องทางการส่งคลิป  E-mail – thaibja.mail@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.thaibja.org

กรณีส่งใบสมัครเป็นเอกสารหรือไฟล์ (PDF) มี 2 ช่องทาง

  1. E-mail – thaibja.mail@gmail.com 2.ไปรษณีย์ ส่ง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 10300 (ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น)

** หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link :  https://forms.gle/k7YqijaT7pYr2hUm7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-243-8479/ 086-522-4288

งานสมาคม 2

 

แท็ก คำค้นหา