ประกาศ : เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

เรื่อง      การสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

เรียน   สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ประกาศระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพและชำระเงินค่าสมาชิกประจำปี 2563 แล้ว สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ มาที่สมาคมฯ เพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าวในวันประชุมใหญ่สมาคมฯ

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน  2563 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) และสามารถติดตามตามข่าวสาร กิจกรรมสมาคมฯ และตรวจสอบรายชื่อสมาชิกทางเว็บไซต์ www.thaibja.org หรือ ติดต่อสมาคมฯ ได้ที่โทรศัพท์. 02-2438479 , 086-5224288

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดต่อชำระเงินต่ออายุสมาชิกได้ ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ถ.สามเสน(ตรงข้ามรพ.วชิระ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง ชื่อบัญชีสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 030-2-52929-7 แล้วส่งสำเนาใบนำฝากกลับมาที่สมาคมฯ E-mail– thaibja@hotmail.com

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม)

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

ประสานงาน      สำนักเลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
โทร. 0-2243-8479, 08-6522-4288

 

 

ประกาศระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี 2563

สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบจากวิกฤติสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากหลายๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการดำรงชีพและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรธิดา คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงมีนโยบายที่จะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดยมติเห็นชอบให้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. การมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา

ทุนละ 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน ) จำนวน  40  ทุน

 1. สมาชิกผู้ยื่นความจำนงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับทุน ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกำหนด
 2. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทุนการศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563)
 3. ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

***************************************************************************************************************************

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ได้รับทุน ระหว่างวันที่  19-20 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะแจ้งทางโทรศัพท์กับสมาชิกที่ได้รับทุนเท่านั้น หรือดูรายชื่อได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามได้ที่ 0-2243-8479

***************************************************************************************************************************

เงื่อนไขการขอรับทุน

 1. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนจะต้องดำรงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นับจากวันที่รับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปีปัจจุบัน (2563) เรียบร้อยแล้ว***
 2. สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นความจำนงเคยรับทุนของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาให้ทุนกับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนมาก่อนเป็นอันดับแรก หรือมีจำนวนครั้งในการรับทุนน้อยครั้งกว่า ตามลำดับ
 4. รายได้รวมของครอบครัว(รวมคู่สมรส) ไม่เกิน 70,000 บาท
 5. ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นความจำนง (สมาชิก)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน (บุตร-ธิดา)
 3. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา (บุตร-ธิดา)
 4. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก)
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก) **(ถ้ามี)

วิธีการสมัคร     กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และส่งกลับให้สมาคมฯ  โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน ดุสิต กทม. 10300  (เอกสารต้องถึงสมาคมฯ ภายในวันหมดเขตรับใบสมัคร เท่านั้น) โทรศัพท์  02-243-8479 หรือดาวน์โหลดที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja       

หมดเขตยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

ภายในวันที่  12 ตุลาคม 2563  (ก่อนเวลา 18.00 น.)

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี 2563

ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ   

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

q เป็นทรัพย์สินของตนเอง        qเช่าอาศัย        q อื่นๆ(ระบุ)…………………………………………………………….

มือถือ………………………………………..โทรศัพท์……………………………………โทรสาร………………………………………….

ตำแหน่ง…………………………………………………ชื่อที่ทำงาน………………………………………………………………………….

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

อัตราเงินเดือน………………………………….บาท รายได้อื่นๆ……………………………………….บาท

สถานภาพสมรส       q อยู่ด้วยกัน q แยกกันอยู่   qม่าย  q อื่นๆ โปรดระบุ…………………………

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อที่ทำงาน……………………………………………………………………………….ที่อยู่………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

อัตราเงินเดือน…………………….บาท รายได้อื่นๆ………………………….บาท โทรศัพท์ติดต่อ…………………………..

ข้อมูลบุตร        จำนวนบุตร…………………………………………….คน

 1. 1. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………….ชั้นปี…………………………….

 1. 2. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………………….

 สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………….ชั้นปี……………………………

 1. 3. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………….ชั้นปี……………………………ข้อมูลผู้รับทุน

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………ความสัมพันธ์กับผู้ยื่นคำขอ………………………………..ขณะนี้เรียนอยู่ที่ ……………………………………………………………...ชั้นปี………………………คะแนนเฉลี่ย……………….

 

q เคยรับทุนการศึกษาจากองค์กรต่าง ๆ  q ไม่เคยรับทุนการศึกษาจากที่ใดมาก่อน

ถ้าเคยรับทุนการศึกษา โปรดระบุ

1…………………………………………………………………………………ปีพ.ศ……………………จำนวนเงิน……………………

 1. ……………………………………………………………………………….ปีพ.ศ……………………จำนวนเงิน……………………
 2. ……………………………………………………………………………….ปีพ.ศ……………………จำนวนเงิน……………………

กรุณาระบุความจำเป็นที่ท่านสมควรได้รับทุน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากพบว่ามีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีคืนสิทธิในการรับทุนและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องจากการให้ข้อมูลเท็จดังกล่าว

ลงชื่อ…………………………………………………………………..

   (………………………………………………………………………)

ผู้ยื่นคำขอรับทุน

วัน/เดือน/ปี……………………………………………………………
หมายเหตุ 1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา

 1. คณะกรรมการพิจารณาทุน อาจติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 2. ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 (ก่อนเวลา 18.00 น.)

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ได้รับทุน ระหว่างวันที่  19-20 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะแจ้งทางโทรศัพท์กับสมาชิกที่ได้รับทุนเท่านั้น หรือดูรายชื่อได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามได้ที่ 0-2243-8479

***สามารถส่งใบสมัครได้ทางเมล thaibja@hotmail.com หรือทางแฟกซ์ 0-2243-8489

**เมื่อส่งเอกสารแล้ว รบกวนโทรเช็คที่สมาคมฯ อีกครั้ง**  

เงื่อนไขการขอรับทุน

 1. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนจะต้องดำรงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นับจากวันที่รับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปีปัจจุบัน (2563) เรียบร้อยแล้ว***
 2. สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นความจำนงเคยรับทุนของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาให้ทุนกับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนมาก่อนเป็นอันดับแรก หรือมีจำนวนครั้งในการรับทุนน้อยครั้งกว่า ตามลำดับ
 4. รายได้รวมของครอบครัว(รวมคู่สมรส) ไม่เกิน 70,000 บาท

ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

จดหมายรับสมัครทุนบุตร-ธิดา 2563_Page_2

จดหมายรับสมัครทุนบุตร-ธิดา 2563_Page_3

จดหมายรับสมัครทุนบุตร-ธิดา 2563_Page_4

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและประกาศหลักเกณฑ์

 

แท็ก คำค้นหา