ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 

เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรียน   สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพซึ่งมีสมาชิกจากสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากทั่วประเทศ  ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์และร่วมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปสื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพสื่อ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย

โดยงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
จัดในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา
12.30-16.30 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ ชั้น 3 ถนนสามเสน ตรงข้าม รพ.วชิระ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  สมาคมฯ  จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 12 และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ที่ www.thaibja.org หรือเพจสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย www.facebook.com/thaibja ส่งเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ก่อนเวลา 18.00 น.)

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ต้องการชำระค่าบำรุงสมาชิก สามารถโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 030-2-52929-7 สาขาราชดำเนินกลาง  แล้วส่งสลิปต์ใบฝากพร้อมชื่อนามสกุล สังกัด และเบอร์โทรมายัง mail : thaibja@hotmail.com หรือแฟกซ์มายังเบอร์ 02-2438489 เพื่อเป็นหลักฐานและออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน  หรือท่านสามารถมาชำระเงินได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเวลาดังกล่าว สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม)

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

หมายเหตุ –      ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทางโทรศัพท์ 02-2438479  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

กำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 -15.30  น.

ณ อาคารสมาคมนักข่าว ชั้น 3 ถนนสามเสน ตรงข้าม รพ.วชิระ

———————————————————————————————————-

12.30 -13.00 น.                        ลงทะเบียน

13.00 – 15.00 น.          การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

– รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี เดือน กันยายน 2562 – เดือนกันยายน 2563

– รายงานสถานะทางการเงิน   /  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

– การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี

– การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 12

– การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

15.00 – 15.30 น.          พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

15.30 น.                       จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

จดหมายเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่ 2563

กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-

 

แท็ก คำค้นหา