รายชื่อสมาชิกของสมาคมฯที่ได้รับทุนปริญญาโท

ทุนปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

และทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายชื่อสมาชิกของสมาคมฯที่ได้รับทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.นายศุภชัย กฤตผลชัย หน่วยงาน บริษัท จี ไอ เอส มีเดีย จำกัด

2.นายมานิตย์ แสงทรัพย์ หน่วยงาน TITV

รายชื่อสมาชิกของสมาคมฯที่ได้รับทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
1.นายจตุรงค์ สุขเอียด หน่วยงาน TITV

2.นางสาวสุกัญญา มากล้น หน่วยงาน ร่วมด้วยช่วยกัน

แท็ก คำค้นหา