ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย…“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2563” ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง  การขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เพื่อใช้ใน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2563 ” ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรียน สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยทุกท่าน

ตามที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2563 ” สำหรับสมาชิกของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นั้น

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนให้สมาชิกสมาคมฯ  ทุกท่านทราบว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในการขอออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในกระบวนการยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ไว้ดังนี้

1.สมาชิกสมาคมฯ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ในสัปดาห์แรกของเดือน ในทุกๆ เดือนเท่านั้น

2.เอกสารประกอบในการยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ คือ หนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากองค์กรต้นสังกัดของผู้ยื่นขอ และ สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อ-นามสกุล) จะต้องตรงกับชื่อสมาชิกสมาคมฯ ที่จะขอออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ใน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2563 ”

3.สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ให้กับผู้มายื่นขอภายใน 15 วัน หลังจากสมาชิกสมาคมฯ มายื่นเอกสาร

  1. *การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและการพิจารณาของธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก กรุณาติดต่อ

สำนักเลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทรศัพท์ 0-2243-8479 ในวันเวลาทำการ  10.00-17.00 น.
*หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน  “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ปี 2563”        กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทรศัพท์ 0-2645-9000

ประกาศ สมาคมฯ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน

แท็ก คำค้นหา