ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ

ที่ สขวท. 085/11/2563

                                                               9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ

เรียน      อาจารย์/​ นักวิชาการ​ และผู้ประกอบการ​วิชาชีพ​สื่อ (สื่อวิทยุ – สื่อโทรทัศน์ – สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์)

สิ่งที่มาด้วย        แบบสอบถามผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ  โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อสอบถามความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ถ้าจะมีการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการนั้น โครงสร้างเนื้อหาในหลักสูตรการอบรมฯ ควรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง? โดยผลที่ได้จากการสำรวจวิจัยในครั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะนำมาพัฒนาเป็นโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร ใช้ในการอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ  ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ดำเนินโครงการโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย กองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อตามหลักวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และบริบทของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/jyG623o4cYipnNXC7 หรือ แสกนแบบสอบถาม QR Code ที่แนบมาด้วย และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามมาที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายในวัน 31 กรกฎาคม 2563 ทาง e-mail : thaibja@hotmail.com

39727eea920194134ec91eb39b1bdf67 QR Code แบบสอบถาม

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม

แบบสอบถามโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ

ลิงก์แบบสอบถาม

https://forms.gle/jyG623o4cYipnNXC7

 

Finalจดหมายขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม - หลักสูตรโครงการฯ

Final แบบสอบถามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ_Page_1

Final แบบสอบถามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ_Page_2

Final แบบสอบถามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ_Page_3

แท็ก คำค้นหา