“ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนสื่อฯ”

“ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนสื่อฯ”

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดจัดการอบรมเรื่อง “Digital verification (Fact – Checking) on the internet and on social media” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อสารมวลชนซึ่งมีหน้าที่รายงานข่าวสารไปยังประชาชนจำนวนมาก ได้มีขีดความสามารถในการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารอรกานต์ ชั้น 5 ซอยชิดลม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Fact – Checking ของ Agence France Presse (AFP) เป็นวิทยากรในงานดังกล่าว

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
1. ตำแหน่งระดับบรรณาธิการข่าว หรือหัวหน้าข่าวขึ้นไป ของหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ และสถานีโทรทัศน์
2. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดทั้ง 2 วัน
3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
***หากมีคนสนใจ รบกวนกรอกรายละเอียดทางนี้นะคะ
https://forms.gle/Ywgua5gGMNxJwR2Q8

แท็ก คำค้นหา