ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2562

poster dangchai62

เรื่อง    ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2562

ด้วยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ส่วนกลางและท้องถิ่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี  2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานและสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับการตัดสินให้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้จัดทำข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพัฒนาความคิดและเป้าหมายในการทำงาน โดยเน้นการผลิตข่าวที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ  พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่าวและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรม/จรรยาบรรณของสื่อมวลชนในกระบวนการผลิตและนำเสนอข่าววิทยุโทรทัศน์ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าววิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญสถานีวิทยุโทรทัศน์และกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว คัดเลือกผลงานข่าววิทยุโทรทัศน์ ที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ในนามสถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2563 (ภายในเวลา 24.00 น.)

ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 10300  โทร.0-2243-8479, 086-522-4288

*ผลงานข่าววิทยุโทรทัศน์ที่ส่งทางไปรษณีย์ จะต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น โดยถือเอาวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ*

 

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการประกวดและแบบฟอร์ม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์   ที่ www.thaibja.org  และ www.facebook.com/thaibja

***** ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัยฯ อ่านเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวด อย่างรอบคอบและชัดเจน ตามเอกสารแนบ (ดังเอกสารแนบด้านล้าง) *****

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งผลงาน รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ดังนี้

แท็ก คำค้นหา