กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “สื่อยุคดิจิทัล…จุดจบหรือเริ่มต้นใหม่”

และ แถลงข่าวแนวทางการช่วยเหลือสื่อมวลชนทางกฎหมาย

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 12.30–16.30 น. ณ  ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 1 โรงแรมพาลาสโซ่ (รัชดา)

12.30 น.                      ลงทะเบียน

13.00 – 14.30 น.       เวทีสนทนาซักถามพูดคุย ภายในแนวคิด “ซักให้แตกและตอบให้ชัด”

ใน หัวข้อ “สื่อยุคดิจิทัล…จุดจบหรือเริ่มต้นใหม่”                                            

วิทยากรโดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

และ นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมฯ สมัยที่ 9/สมัยที่ 10 และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ผู้ดำเนินการเวทีสนทนา

————————————————————–

14.30 – 14.40 น.          รับประทานอาหารว่าง

14.40 – 15.10 น.           “แถลงข่าวแนวทางการช่วยเหลือสื่อมวลชนทางกฎหมาย”

โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ

นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

และ นายโกศล สงเนียม ประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

15.10-15.40 น.       “แถลงการณ์ จดหมายเปิดผนึก”  เรื่อง  ขอให้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ
สัญญาการจ้างงาน  การเลิกจ้างสื่อมวลชนให้เป็นธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล …   

           ถึง…ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) , ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.),
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย

15.40 – 16.30 น.     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

– รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562

– รายงานสถานะทางการเงิน   /  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

– แก้ไขข้อบังคับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

– การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี

– วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

16.00 – 16.30 น.       พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

16.30 น.                      จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

Final 28-9-62 กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

แท็ก คำค้นหา