เปิดรับสมัครแล้ว!!! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 17

แบนเนอร์สายฟ้าน้อย-17

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จะจัดการ เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วประเทศ จำนวน 25-30 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยคุณสมบัติผู้สมัครอบรมต้องศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่จำกัดชั้นปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาอบรมมากขึ้น  ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมทั้งแนบคลิปแนะนำตนเองและมุมมองหัวข้อ “สื่อ..ในภูมิทัศน์สื่อใหม่” ความยาวไม่เกิน 2 นาที  แนบคลิปส่งมาที่ thaibja.mail@gmail.com  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.thaibja.org  หรือ www.facebook.com/thaibja
กรณีส่งใบสมัครเป็นเอกสารหรือไฟล์(PDF)มี 3 ช่องทาง 1.E-mail – thaibja.mail@gmail.com  2.inbox : www.facebook.com/thaibja  3.ไปรษณีย์ ส่งสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 10300 (ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญและต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น) หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link :  https://forms.gle/GFRG7QUU1ZGencBy9 หมดเขตสมัครวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 18.00 น. (เอกสารถึงสมาคมฯ)  โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าเดินทางในช่วงการอบรมดังกล่าวทั้งหมด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

————————————————————————————————————————-

คุณสมบัติผู้สมัคร  เป็นนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ระดับอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดชั้นปี)

เงื่อนไขการสมัคร  กรอกใบสมัครพร้อมทั้งแนบคลิปแนะนำตนเองและมุมมองหัวข้อ “สื่อ..ในภูมิทัศน์สื่อใหม่” ความยาวไม่เกิน 2 นาที   

**ช่องทางการส่งคลิป  E-mail – thaibja.mail@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร  กดลิ้งนี้>>>>   applicationform_saiphanoi_17

ดาวน์โหลดกำหนดการ กดลิ้งนี้ >>>  Program_Saiphanoi_17-2562

กรณีส่งใบสมัครเป็นเอกสารหรือไฟล์ (PDF) มี 3 ช่องทาง

  1. E-mail – thaibja.mail@gmail.com
  2. inbox : www.facebook.com/thaibja
  3. ไปรษณีย์ ส่ง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 10300 (ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น)

** หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link :  https://forms.gle/GFRG7QUU1ZGencBy9

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-243-8479/ 086-522-4288

3 สายฟ้าน้อย1

แท็ก คำค้นหา