“ประกาศสมาคมฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิก สมาคมฯ ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562”

 

 30 สิงหาคม 2562

เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรียน   สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.ร่าง-กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพซึ่งมีสมาชิกจากสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากทั่วประเทศ  ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์และร่วมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปสื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพสื่อ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพาลาสโซ่  ถนนรัชดาภิเษก  โดยมีเวทีเสวนา  “สื่อยุคดิจิทัล…จุดจบหรือเริ่มต้นใหม่” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ  และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ที่www.thaibja.org หรือเพจสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย www.facebook.com/thaibja ส่งเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 18.00 น.)

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเวลาดังกล่าว

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม)

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

หมายเหตุ –       ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ได้ทางโทรศัพท์ 0-2243-8479 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หรือ ทาง www.thaibja.org

 

-ร่าง-

กำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “สื่อยุคดิจิทัล…จุดจบหรือเริ่มต้นใหม่”

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 12.30–16.30 น.

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 1 โรงแรมพาลาสโซ่ (รัชดา)

———————————————————————————————————-

12.30 น.                       ลงทะเบียน

13.00 – 14.30 น.           เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “สื่อยุคดิจิทัล…จุดจบหรือเริ่มต้นใหม่”

วิทยากร             นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม **

นายเทพชัย หย่อง ประธานสื่ออาเซียน

** อยู่ระหว่างประสาน

14.30 – 14.40 น.           รับประทานอาหารว่าง

14.40 – 16.00 น.           การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

– รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562

– รายงานสถานะทางการเงิน   /  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

– แก้ไขข้อบังคับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

– การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี

– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

16.00 – 16.30 น.           พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

16.30 น.                       จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

จดหมายเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่ 2562+กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

แท็ก คำค้นหา