ตั้งนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คนใหม่

ตั้งนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คนใหม่
กรรมการพร้อมเดินหน้าผลักดันกระบวนการปฏิรูปสื่อ

วันนี้ (5 พ.ย.49) คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อแต่งตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติให้นายเถกิง สมทรัพย์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม คนใหม่ และแต่งตั้งนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ แทนนายพัชระ สารพิมพา ซึ่งแจ้งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวโดยยังคงเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ต่อไป

นายเถกิง สมทรัพย์ นายกสมาคมฯ คนใหม่ กล่าวว่า ภารกิจสำคัญต่อจากนี้ไป คือการเร่งผลักดันกระบวนการปฏิรูปสื่อและการสานต่อนโยบายของสมาคมฯ ซึ่งได้วางแนวทางกันไว้แล้ว

“ผมเข้ามารับตำแหน่งต่อเนื่องจากคุณสมชาย แสวงการ มีงานหลายอย่างที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ร่วมกัน ก็จะเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือ การผลักดันการปฏิรูปสื่อและคงไว้ซึ่งการรักษาสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการทำหน้าที่รายงานข่าวสารไปสู่สังคม ซึ่งทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกและเพื่อนพี่น้องสื่อในวิชาชีพมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะให้สมาคมฯ ได้รับไปทำต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมฯ พร้อมสนับสนุนการทำงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเฉพาะผู้ที่เป็นตัวแทนสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถผลักดันกฎหมายที่สำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการปฏิรูปสื่อ การทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐ เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะได้อย่างเต็มที่ สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 5 ประจำปี 2549 – 2550 ใหม่ ดังนี้

1. นายเถกิง สมทรัพย์ บริษัท ว็อชด็อก จำกัด นายกสมาคม
2. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ เครือเนชั่น อุปนายกฝ่ายวิชาการ
3. นางดวงใจ มหารักขกะ โมเดิร์นไนน์ ทีวี อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
4. นายศุภชัย กฤตผลชัย บริษัท จี ไอ เอส มีเดีย จำกัด อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
5. นางสุวรรณา อุยานันท์ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
6. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ สถานีวิทยุ อสมท เลขาธิการ
7. นางสาวอภิรดี พรเลิศ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รองเลขาธิการ
8. นางสุชาดา ภู่ทองคำ บริษัท ว็อชด็อก จำกัด เหรัญญิก
9. นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประชาสัมพันธ์
10. นายพลภฤต เรืองจรัส สถานีโทรทัศน์ไอทีวี นายทะเบียน
11. นายวีระบุรุษ อินทรกำแหง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ปฏิคม
12. นายพัชระ สารพิมพา บมจ.อสมท กรรมการ
13. นายบุญเลิศ ศุภประภาวณิชย์ เนชั่น ทีวี กรรมการ
14. นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรรมการ

สำหรับการสรรหาสมาชิกสมัชชาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ ในสัดส่วนของผู้แทนสื่อมวลชนสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)ได้ประสานงานผ่านสมาคมฯให้เป็นผู้จัดให้มีการสรรหาร่วมกับองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์อื่นๆ นั้น ในสัปดาห์หน้า สมาคมฯ จะเชิญผู้แทนสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ช่องต่างๆ มาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบกติกาและประกาศเชิญชวนผู้สนใจ เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกต่อไป โดยมีกำหนดต้องส่งรายชื่อ ให้กับกทช.ในวันที่ 13 พ.ย. 2549

5 พฤศจิกายน 2549
ดาวน์โหลดข่าวนี้ได้ที่เวบไซต์ www.thaibja.org

แท็ก คำค้นหา