คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมัยที่ 11

ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

          ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555) แล้วนั้น ใน ข้อ 4 ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประธาน กรรมการและเลขานุการ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายเทพชัย หย่อง
  2. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
  3. นายวิสุทธิ์ คมวัชพงศ์
  4. นายบุญเลิศ ศุภประภาวณิชย์

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2561

คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ สมัยที่ 11

 

 

 

แท็ก คำค้นหา