คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมัยที่ 10

ภาพกรรมการจริยธรรม

ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

          ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555) แล้วนั้น ใน ข้อ 4 ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประธาน กรรมการและเลขานุการ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธาน
  2. นายพิภพ พานิชภักดิ์ กรรมการ
  3. นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน กรรมการ
  4. นายอิทธิพันธ์ บัวทอง กรรมการ
  5. นายเชิดชาย มากบำรุง กรรมการและเลขานุการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2559

 

แท็ก คำค้นหา