สมาคมนักข่าววิทยุฯเรียกร้อง สื่อมวลชน ให้เสนอข่าวอย่างรอบด้าน

จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น จนถึงการชุมนุมครั้งใหญ่ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้ทำหน้าที่ในการติดตามและรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับสังคมได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากเพียงพอ ทั้งที่บรรดาผู้สื่อข่าวทุกสถานีที่ทำงานในพื้นที่ได้เกาะติดและรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมีข้อมูลออกอากาศแค่เพียงปรากฏการณ์ข่าวบางส่วน ขาดความรอบด้าน และยังให้สัดส่วนเวลาในการออกอากาศน้อยเกินไป ทั้งๆที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความกังวลและห่วงใยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะหากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ละเว้น ไม่ให้ความสำคัญหรือไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเองในการสะท้อนความเป็นจริงของสังคมได้อย่างตรงไปตรงมา เที่ยงธรรมและเป็นกลางแล้ว ก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ทำให้เกิดความยุ่งยากและบานปลายสู่ความรุนแรงมากขึ้น ดังเช่นที่เคยเกิดกรณี เดือนพฤษภาคม 2535 ที่ประชาชนถูกปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารเพราะสื่อมวลชนโดยเฉพาะ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ไม่ได้รายงาน “ความจริง” ให้รับรู้ จนเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้น

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จึงขอเรียกร้องให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ทุกแห่งรวมถึงเจ้าของกิจการ และบรรณาธิการข่าว ได้รายงานข่าว ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตาม โดยยึดหลัก ผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง ด้วยจิตสำนึกของความรับผิดชอบ กล้าหาญ ในการรายงาน “ความจริง” ให้สังคมรับรู้ในทุกแง่มุมอย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ ความลำเอียง และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลรอบด้านและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวเอง พร้อมกันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนผู้สื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สื่อสารมวลชน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

9 กุมภาพันธ์ 2549

แท็ก คำค้นหา