คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 11

กรรมการ-สมาคมฯ-สมัย-11-1024x363

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 11 
(วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง 29 ก.ย. 2561 – ก.ย. 2563)

1.นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ นายกสมาคม
2.นายสุปัน รักเชื้อ CSAT เทเลวิชั่น อุปนายก
3. น.ส.พิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เลขาธิการ
4. นายชัยนันต์ สันติวาสะ บมจ.อสมท เหรัญญิก
5.นายอิทธิพันธ์ บัวทอง สถานีโทรทัศน์ True4U นายทะเบียน
6.นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ปฎิคม
7.น.ส.อัญชนก แข็งแรง วิทยุครอบครัวข่าว ประชาสัมพันธ์
8.นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน สถานีโทรทัศน์ TNN 24 กรรมการ
9.น.ส.สมฤดี ยี่ทอง สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี กรรมการ
10.นายเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 กรรมการ
11.นายปกรณ์ พงศ์ดารา สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม กรรมการ
12.นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค อิสระ (เวปไซต์ salika.com) กรรมการ
13.นายศักดา จิวธิยากูล สำนักข่าว INN กรรมการ
14.นายวีระยุทธ วิริยะสัจจะมิตร สถานีโทรทัศน์ช่อง one กรรมการ
15.น.ส.สุกานดา สินขจิต สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรรมการ

รายนามคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมฯ 
(วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง 29 ก.ย. 2561 – 29 ก.ย. 2563)
1. นายเทพชัย หย่อง
2. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
3.นายวิสุทธิ์ คมวัชพงศ์
4. นายบุญเลิศ ศุภประภาวณิชย์

แท็ก คำค้นหา