คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 10

ภาพกรรมการ

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 10 มีดังนี้ (วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ.2559 – 2561)

 1. นายเทพชัย หย่อง สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี                                            นายกสมาคมและอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
 2. นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
 3. นายวีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร                 สถานีโทรทัศน์ช่อง one             ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
 4. นางสาวพิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์          สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3                   อุปนายกฝ่ายวิชาการ
 5. นายชัยอนันต์ สันติวาสะ บมจ.อสมท                                                      ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายวิชาการ
 6. นางสาวอัญชนก แข็งแรง วิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. F.M. 106 MHz. อุปนายกฝ่ายบริหาร
 7. นางสาวนพรัตน์ ชูโสด สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น                                          ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหาร
 8. นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม                    อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และนายทะเบียน
 9. นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี                เลขาธิการ
 10. นางสาวนนท์สมร ศานติวงศ์สกุล สถานีโทรทัศน์ True 4 U     รองเลขาธิการ
 11. นางสาวฐิตารีย์ สายสว่าง ททบ.5                      เหรัญญิก
 12. นายบุญเลิศ ศุภประภาวณิชย์             สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี                            ปฎิคม
 13. นายเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์          สถานีโทรทัศน์ช่อง 8                               ประชาสัมพันธ์
 14. นายณัฐพงศ์ พรหมเพชร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส             กรรมการ
 15. นางสาวจิตฤดี บรรเทาพิษ สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี           กรรมการ

รายนามคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมฯ (วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2561)

 1. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธาน
 2. นายพิภพ พานิชภักดิ์ กรรมการ
 3. นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน กรรมการ
 4. นายอิทธิพันธ์ บัวทอง กรรมการ
 5. นายเชิดชาย มากบำรุง กรรมการและเลขานุการ

* สำหรับคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่ www.thaibja.org โทร 0-2243-8479

แท็ก คำค้นหา