ขอเชิญสถานีวิทยุโทรทัศน์….ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2561

07-04-2011_020

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดข่าวและรายการวิทยุโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ส่วนกลางและท้องถิ่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี  2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานและสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับการตัดสินให้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้จัดทำข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท มีการพัฒนาความคิดและเป้าหมายในการทำงาน โดยเน้นการผลิตข่าวที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ  พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่าวและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรม/จรรยาบรรณของสื่อมวลชนในกระบวนการผลิตและนำเสนอข่าววิทยุโทรทัศน์ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าววิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญสถานีวิทยุโทรทัศน์และกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว คัดเลือกผลงานข่าววิทยุโทรทัศน์

ที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ในนามสถานีวิทยุโทรทัศน์

ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 

โดยสามารถดูหลักเกณฑ์การส่งประกวดได้ที่ www.thaibja.org และ www.facebook.com/thaibja

ปิดรับผลงานภายในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ภายในเวลา 24.00 น.

กรณีนำส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น

โดยถือเอาวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ

ถือคำตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

๐  ๐  ๐

โปสเตอร์ประกาศรับผลงานแสงชัยฯ

หมายเหตุ          สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการประกวดและแบบฟอร์ม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ดังนี้

1. ใบปะหน้าส่งผลงานเข้าประกวดแสงชัย สุนทรวัฒน์2561

2. แบบฟอร์มส่งผลงานวิทยุ2561

3. แบบฟอร์มส่งผลงานโทรทัศน์ท้องถิ่น2561

4. แบบฟอร์มส่งผลงานโทรทัศน์2561

5. หลักเกณฑ์ประกวดข่าววิทยุ2561

6. หลักเกณฑ์ประกวดข่าวท้องถิ่น2561

7. หลักเกณฑ์ประกวดข่าวโทรทัศน์ 2561

การจัดส่งผลงานประกวด

ส่งที่: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา