งานประกาศ​ผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

งานประกาศ​ผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย # 14 มรภ.สงขลากวาด 4 รางวัล ทั้งดีเด่นและชมเชยวิทยุ-โทรทัศน์ ตามด้วย ม.รังสิต 3 รางวัลดีเด่นและชมเชยด้านโทรทัศน์ ส่วน ม.กรุงเทพปีนี้รับไป 2 รางวัลชมเชย ส่วนมรภ.สวนสุนันทาคว้ารางวัลวิทยุดีเด่น,ม.มหาสารคาม และ มช. ได้ที่ละ 1 รางวัล
วันนี้ (15 ธ.ค.2561) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 101 เรื่อง แบ่งเป็น ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 21 เรื่อง จาก 8 สถาบันการศึกษา และประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จำนวน 80 เรื่อง จาก 24 สถาบันการศึกษา ดังนี้
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น จำนวน 22 เรื่อง จาก 13 สถาบันการศึกษา
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 15 เรื่อง จาก 10 สถาบันการศึกษา
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จำนวน 23 เรื่อง จาก 15 สถาบันการศึกษา
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม จำนวน 20 เรื่อง จาก 12 สถาบันการศึกษา
คณะกรรมการตัดสินรางวัลประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเข้ารอบในแต่ละประเภทดังนี้ ตามหลักเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ จะพิจารณาคือ คุณภาพ (Quality) คุณค่า (Value) ผลงาน (Performance) และที่สำคัญที่สุดคือ จริยธรรม จรรยาบรรณ (Code of Ethics) และคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยว่า “ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษาในทีมเท่านั้น หากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ตรวจสอบพบว่าผลงานหรือบางส่วนของผลงานมิได้ผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง คณะกรรมการจะตัดสิทธิและไม่พิจารณาผลงานชิ้นนั้นที่ส่งเข้าประกวด เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ต้องการให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ”
– ผลงานเข้ารอบสุดท้ายรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น จำนวน 3 เรื่อง ผลงานที่ได้รางวัลดีเด่น คือ เรื่อง Everyone can do art มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท / รางวัลชมเชยได้แก่เรื่องคนไร้บ้าน (เงามืด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
– ผลงานเข้ารอบรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่อง MicroPlastic มหาวิทยาลัยรังสิต และได้รับรางวัลดีเด่นในประเภทนี้ รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
– ผลงานเข้ารอบรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย 3 เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นคือ เรื่อง วิถีประมงเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัลคือ เรื่อง ซั้ง ต่อลมหายใจชาวประมง มหาวิทยาลัยรังสิต และ เรื่อง วิถีแห่งการเกื้อกูลของมันนิและชาวบ้านโหล๊ะหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
-ผลงานเข้ารอบรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย 3 เรื่อง ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นคือ เรื่อง ลากพระทางน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาทผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ เรื่อง ลมหายใจของป้ายหนังเขียนมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลสายฟ้าน้อยประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 21 เรื่อง จาก 8 สถาบันการศึกษานั้น คณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบ จำนวน 5 เรื่อง รางวัลดีเด่นคือ เรื่อง งานล้นมือ เด็กไทยพึ่ง “ธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชยอีก 3 เรื่องคือ เรื่อง ลมหายใจของป้ายภาพยนตร์เขียนมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / เรื่อง เกม มหันตภัยใกล้ตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ เรื่อง วิบากกรรม‘ท่องเที่ยวไทย’ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลทีมละ ๕,๐๐๐ บาท
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุ คือ นายบรรยงค์ สุวรรณผ่องผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน นายศักดา จิธัชยากูล บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น/ น.ส.รัศมี มณีนิล นักจัดรายการวิทยุด้านเด็กและครอบครัว/ นายปกรณ์ พงศ์ดารา รักษาการบรรณาธิการข่าว สถานีจราจรเพื่อสังคม 99.5 / อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และนายเดชา รินทพล ผู้จัดการ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 Mhz.
ส่วนคณะกรรมการตัดสินประเภท “สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์” คือ นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส /นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน ผู้เชี่ยวชาญประจำกองบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ TNN24/ นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 / นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายก สมาคมฯ / ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /นายสุรชา บุญเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ / นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ /นายประสาน อิงคนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด และ นางสาวฉัตรรัศม์ ปิยทัศน์สิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ด้านสื่อ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ อีกทั้งยังประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่าง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยสมาคมฯ ได้สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลไว้ดังนี้ ด้านคุณภาพ(Quality) คุณค่า(Value) ผลงาน(Performance) และจรรยาบรรณ/จริยธรรม(Code of Ethics)
ภาพรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนมากขึ้นทั้งจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดและจำนวนสถาบันการศึกษา แต่คุณภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่คณะกรรมการตัดสินรางวัลขอชื่นชมผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ เพราะเป็นผลงานที่ดี นักศึกษายังมีความคิดที่ดีในประเด็นและวิธีการนำเสนอ เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น คณะกรรมการตัดสินรางวัลถือว่าเป็นผลงานที่ดีมาก
สำหรับรายละเอียดผลการตัดสินรางวัล และเหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสิน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 14 และผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเวปไซต์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน ์ www.thaibja.org/ และ www.facebook.com/ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
——————————————————-

48358040_1454172524720339_45082948856184832_o

IMG_0796

IMG_0817

IMG_0773

IMG_0779

IMG_0788

IMG_0793

IMG_0797

แท็ก คำค้นหา