ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 11

กรรมการ สมาคมฯ สมัย 11

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 11
เน้นพันธกิจหลัก 3 ด้าน เสริมสร้างศักยภาพในวิชาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกสมาคมฯ
และร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมกำกับดูแลกันเอง พร้อมทั้งสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและผู้บริโภคสื่อ
…………………………………….

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 11 พีระวัฒน์ โชติธรรมโม ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 11 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อีก 14 คน และคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมฯ อีก 4 คน

โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ มีพันธกิจหลักต่อสมาชิกและสังคมดังนี้
1.เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกสมาคมฯ ด้านทักษะและคุณภาพในวิชาชีพ และคุณภาพชีวิต
2.ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนในการตรวจสอบและกำกับดูแลกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งการนำเสนอข่าวที่ดีมีคุณภาพ
3.สร้างพื้นที่ การเรียนรู้ร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพสื่อและผู้บริโภคสื่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการนำเสนอข่าวสาร และการรับข่าวสาร เพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นหลัก

(29 ก.ย.2561) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 11 จํานวน 15 คน และเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรม จำนวน 4 คน โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่องต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ และ คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมฯ ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 11
(วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง 29 ก.ย. 2561 – ก.ย. 2563)

1.นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ นายกสมาคม
2.นายสุปัน รักเชื้อ CSAT เทเลวิชั่น อุปนายก
3. น.ส.พิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เลขาธิการ
4. นายชัยนันต์ สันติวาสะ บมจ.อสมท เหรัญญิก
5.นายอิทธิพันธ์ บัวทอง สถานีโทรทัศน์ True4U นายทะเบียน
6.นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ปฎิคม
7.น.ส.อัญชนก แข็งแรง วิทยุครอบครัวข่าว ประชาสัมพันธ์
8.นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน สถานีโทรทัศน์ TNN 24 กรรมการ
9.น.ส.สมฤดี ยี่ทอง สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี กรรมการ
10.นายเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 กรรมการ
11.นายปกรณ์ พงศ์ดารา สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม กรรมการ
12.นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค อิสระ (เวปไซต์ salika.com) กรรมการ
13.นายศักดา จิวธิยากูล สำนักข่าว INN กรรมการ
14.นายวีระยุทธ วิริยะสัจจะมิตร สถานีโทรทัศน์ช่อง one กรรมการ
15.น.ส.สุกานดา สินขจิต สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรรมการ

รายนามคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมฯ
(วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง 29 ก.ย. 2561 – 29 ก.ย. 2563)
1. นายเทพชัย หย่อง
2. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
3.นายวิสุทธิ์ คมวัชพงศ์
4. นายบุญเลิศ ศุภประภาวณิชย์
————————————————–
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
                    จะมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสมาคมฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 11
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสมาคมฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวเผยแพร่ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและคณะกรรมการจริยธรรมฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กรรมการ สมาคมฯ สมัย 11

 

 

 

แท็ก คำค้นหา