ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิก ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
จำนวน 34 ทุนๆ ละ 2,000 บาท* โดยจะมีพิธีมอบทุนในวันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2561 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก

สำหรับเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาจากเงื่อนไขหลักๆ ดังนี้
1.ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนจะต้องดำรงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นับจากวันที่รับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปี 2560 เรียบร้อยแล้ว

2.สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น

3.ในกรณีที่ผู้ยื่นความจำนงเคยรับทุนของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาให้ทุนกับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนมาก่อนเป็นอันดับแรก หรือมีจำนวนครั้งในการรับทุนน้อยครั้งกว่า ตามลำดับ

4.รายได้รวมของครอบครัว(รวมคู่สมรส) ไม่เกิน 70,000 บาท

5.หลักเกณฑ์ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจและฐานรายได้ของผู้ปกครอง

6.ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด
—————————————————
ระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี 2561
สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทั่วไป คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงมีนโยบายที่จะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมติเห็นชอบให้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา
ทุนละ 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน ) จำนวน 40 ทุน
*ปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ภายในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 (ก่อนเวลา 18.00 น.)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

42532110_2160686514251769_3296663755055693824_o

42556193_2160686577585096_6321537079062822912_n

42559001_2160686607585093_4349066918808780800_n

 

แท็ก คำค้นหา