ส.นักข่าววิทยุฯ ขอเชิญสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561และสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

bannerประชุมใหญ่2561

เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรียน   สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพซึ่งมีสมาชิกจากสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากทั่วประเทศ  ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์และร่วมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปสื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพสื่อ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้กำหนดให้มีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยชุดใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงหลังจากดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี  โดยจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561  เวลา 12.30–16.30 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพาลาสโซ่  ถนนรัชดาภิเษก  โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “กฎหมายจริยธรรมสื่อ ควบคุมหรือส่งเสริม?” (ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ, เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ที่ www.thaibja.org หรือเพจสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย www.facebook.com/thaibja ส่งเอกสารภายในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 18.00 น.)

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเวลาดังกล่าว

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

หมายเหตุ –       ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ได้ทางโทรศัพท์ 0-2243-8479 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

 

ร่างกำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “กฎหมายจริยธรรมสื่อ ควบคุมหรือส่งเสริม?”

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 12.30–16.30 น.

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพาลาสโซ่  ถนนรัชดาภิเษก

———————————————————————————————————-

12.30 น.                       ลงทะเบียน

13.00 – 14.30 น.          เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “กฎหมายจริยธรรมสื่อ ควบคุมหรือส่งเสริม?”

วิทยากร             นายมานิจ  สุขสมจิตร                 ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างพรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี           อนุกรรมการจัดทำร่างพรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ

นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์               อนุกรรมการจัดทำร่างพรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ

14.30 – 14.40 น.          รับประทานอาหารว่าง

14.40 – 16.00 น.          การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

– รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2560 – 2561

– รายงานสถานะทางการเงิน   /  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

– การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี

– การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 11

– การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

16.00 – 16.30 น.          พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

16.30 น.                       จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

ระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี 2561

                        สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทั่วไป คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงมีนโยบายที่จะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดยมติเห็นชอบให้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 1. การมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา

ทุนละ 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน ) จำนวน  40  ทุน

 1. สมาชิกผู้ยื่นความจำนงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับทุน ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกำหนด
 2. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทุนการศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561)
 3. ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

***************************************************************************************************************************

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ได้รับทุน ระหว่างวันที่  26 – 28 กันยายน 2561 ซึ่งจะแจ้งทางโทรศัพท์กับสมาชิกที่ได้รับทุนเท่านั้น หรือดูรายชื่อได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามได้ที่ 0-2243-8479

***************************************************************************************************************************

เงื่อนไขการขอรับทุน

 1. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนจะต้องดำรงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นับจากวันที่รับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปี 2560 เรียบร้อยแล้ว***
 2. สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นความจำนงเคยรับทุนของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาให้ทุนกับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนมาก่อนเป็นอันดับแรก หรือมีจำนวนครั้งในการรับทุนน้อยครั้งกว่า ตามลำดับ
 4. รายได้รวมของครอบครัว(รวมคู่สมรส) ไม่เกิน 70,000 บาท
 5. ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นความจำนง (สมาชิก)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน (บุตร-ธิดา)
 3. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้รับทุนการศึกษา (บุตร-ธิดา)
 4. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก)
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก) **(ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และส่งกลับให้สมาคมฯ  โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน ดุสิต กทม. 10300  (เอกสารต้องถึงสมาคมฯ ภายในวันหมดเขตรับใบสมัคร)

โทรศัพท์  02-243-8479 หรือดาวน์โหลดที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja         

 

หมดเขตยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

ภายในวันอังคารที่  25 กันยายน 2561  (ก่อนเวลา 18.00 น.)

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี 2561

 

ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ   

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

q เป็นทรัพย์สินของตนเอง        qเช่าอาศัย        q อื่นๆ(ระบุ)…………………………………………………………….

มือถือ………………………………………..โทรศัพท์……………………………………โทรสาร………………………………………….

ตำแหน่ง…………………………………………………ชื่อที่ทำงาน…………………………………………………………………………..

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

อัตราเงินเดือน………………………………….บาท รายได้อื่นๆ……………………………………….บาท

สถานภาพสมรส       q อยู่ด้วยกัน     q แยกกันอยู่       qม่าย     q อื่นๆ โปรดระบุ………………………………….

 

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

ชื่อที่ทำงาน……………………………………………………………………………….ที่อยู่……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

อัตราเงินเดือน…………………….บาท รายได้อื่นๆ………………………….บาท โทรศัพท์ติดต่อ…………………………..…..

 

ข้อมูลบุตร

จำนวนบุตร…………………………………………….คน

 1. 1. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………….ชั้นปี………………………………

 1. 2. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………….ชั้นปี………………………………

 1. 3. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………….ชั้นปี………………………………

ข้อมูลผู้รับทุน

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………ความสัมพันธ์กับผู้ยื่นคำขอ……………………………………..
ขณะนี้เรียนอยู่ที่ …………………………………………………………….
….ชั้นปี………………………คะแนนเฉลี่ย……………………

 

q เคยรับทุนการศึกษาจากองค์กรต่างๆ     q ไม่เคยรับทุนการศึกษาจากที่ใดมาก่อน

ถ้าเคยรับทุนการศึกษา โปรดระบุ

1…………………………………………………………………………………ปีพ.ศ……………………จำนวนเงิน……………………

 1. ……………………………………………………………………………….ปีพ.ศ……………………จำนวนเงิน……………………
 2. ……………………………………………………………………………….ปีพ.ศ……………………จำนวนเงิน……………………

กรุณาระบุความจำเป็นที่ท่านสมควรได้รับทุน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากพบว่ามีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีคืนสิทธิในการรับทุนและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องจากการให้ข้อมูลเท็จดังกล่าว

 

ลงชื่อ…………………………………………………………………..

 

   (………………………………………………………………………)

ผู้ยื่นคำขอรับทุน

วัน/เดือน/ปี……………………………………………………………

 

หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา

 1. คณะกรรมการพิจารณาทุน อาจติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 2. ยื่นใบสมัคร ภายในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 (ก่อนเวลา 18.00 น.)

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ได้รับทุน ระหว่างวันที่  26 – 28 กันยายน 2561 ซึ่งจะแจ้งทางโทรศัพท์กับสมาชิกที่ได้รับทุนเท่านั้น หรือดูรายชื่อได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามได้ที่ 0-2243-8479

***สามารถส่งใบสมัครได้ทางเมล thaibja@hotmail.com หรือทางแฟ็กซ์ 0-2243-8489

**เมื่อส่งเอกสารแล้ว รบกวนโทรเช็คที่สมาคมฯ อีกครั้ง**

 

เงื่อนไขการขอรับทุน

 1. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนจะต้องดำรงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นับจากวันที่รับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปี 2561 เรียบร้อยแล้ว***
 2. สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นความจำนงเคยรับทุนของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทุน จะพิจารณาให้ทุนกับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนมาก่อนเป็นอันดับแรก หรือมีจำนวนครั้งในการรับทุนน้อยครั้งกว่า ตามลำดับ
 4. รายได้รวมของครอบครัว(รวมคู่สมรส) ไม่เกิน 70,000 บาท
 5. ทั้งนี้ การตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและแบบฟอร์มขอรับทุนบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าวฯ

แท็ก คำค้นหา