ขอเชิญนิสิต นักศึกษา…ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 16

แบนเนอร์สายฟ้าน้อยเรื่อง     ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 16

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 16 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561  – วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วประเทศ จำนวน 60-65 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง โดยมีระบบการรับสมัคร 2 แบบคือ โควตาจากสถาบันและการรับตรง

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอให้ท่าน คัดเลือกผู้แทนนักศึกษาในนามสถาบันการศึกษาของท่าน ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีที่ 3 สาขาหรือวิชาด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยผู้สมัครควรมีวิชาเรียนพื้นฐานด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทั้งการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงกับสมาคมฯ (ไม่จำกัดจำนวน) โดยคุณสมบัติผู้สมัครอบรมทั้งในระบบตัวแทนสถาบันและสมัครตรง ต้องไม่ผ่านการอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย พิราบน้อยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พิราบเขียวและพิราบดิจิตอลมาก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคนอื่นได้เข้ามาอบรมมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้นักศึกษาทั้งระบบตัวแทนสถาบันและสมัครตรง ส่งใบสมัครพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอความยาวไม่เกิน  1 – 2 หน้ากระดาษ เอ 4  ในเรื่อง ออกแบบรายการข่าวโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์และการสื่อสารข้ามสื่อ” (อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง/Concept/Content/วิธีการ) แฟกซ์ใบสมัครและบทความกลับมายังสมาคมฯ Fax.0-2243-8489 หรือทางเมล thaibja@hotmail.com

********หมดเขตส่งใบสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 18.00 น. (เอกสารถึงสมาคมฯ)   …. โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าเดินทางในช่วงการอบรมดังกล่าวทั้งหมด ….

***** หมายเหตุ       กรณีที่สถาบันการศึกษาผิดเงื่อนไขในการส่งนักศึกษาที่เคยอบรมตามรายละเอียดข้างต้นทางมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ประสานงาน           ศันสนีย์  ชัยประเสริฐ / กมลรัตน์ มลธุรัช   โทร. 0-2243-8479, 08-6522-4288

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่างนี้

1.ร่างกำหนดการอบรม Program_Saiphanoi_16

2.แบบฟอร์มใบสมัครการอบรม applicationform_saiphanoi_16

 

แท็ก คำค้นหา