เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน ฯ INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP

logotbjaweb

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP

เรียน    ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อออนไลน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย     กำหนดการ/ใบสมัครเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐานฯ

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการจัดสรรเงินจาก   สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เพื่อดำเนิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP จำนวน 20 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มทักษะด้วยโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน” (Introduction  News Reporting) ให้กับผู้สื่อข่าวและช่างภาพและผู้สนใจทั่วไปเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพสื่ออย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำข่าวเชิงข่าวโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีจริยธรรมในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการทำให้ข่าวโทรทัศน์ หรือ คลิปวิดีโอ รวมทั้ง การ Live Streaming ผ่านสื่อโซเซียล ที่นำเสนอออกมานั้น มีมาตรฐานทางวิชาชีพสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน

สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาโซ่ แอทรัชดา 12 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงเรียนเชิญผู้สื่อข่าว ช่างภาพ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อออนไลน์ สมัครเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP จะได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561*

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาในการส่งใบสมัครเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพชัย แซ่หย่อง)
นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

*รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นิรมล ประสารสุข ผู้จัดการโครงการฯ โทร. 02 243 8479 / 089 203 7211

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร — ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP

ดาวน์โหลดกำหนดการ — กำหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP

 

แท็ก คำค้นหา